C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa

C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa - Tiến Sĩ Ed Cole

c91nguoituangiuloihuaedcole1280x720

C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa - Promise Keeper - Tiến Sĩ Ed Cole

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia. Ðây là sứ điệp khởi xướng cho phong trào Promise Keeper của Coach McCartney.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C9.1 Người Tuân Giữ Lời Hứa

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1356 guests and no members online

Your Language