A3 - Tân Ước Lược Khảo

A3 - Tân Ước Lược Khảo - Tiến Sĩ John Amstutz

a3tanuocluockhaojohnamstutz1280x720

A3 - Tân Ước Lược Khảo - New Testament Survey - Tiến Sĩ John Amstutz

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ vai trò chủ yếu trong chương trình truyền giáo thế giới của Hội Thánh Foursquare Gospel Church và chương trình huấn luyện của giáo vụ The King’s Institute, khai sáng bởi Jack Hayford và Hội Thánh Church On The Way.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

A3.1 Giới Thiệu Tân Ước

A3.2 Mathiơ - Mác - Luca: Ba Chân Dung Của Đấng Christ

A3.3 Giăng - Chân Dung Thứ Tư Của Đấng Christ

A3.4 Công Vụ Sứ Đồ - Sự Khai Triển Của Phúc Âm

A3.5 Rô-ma - Bức Thư Của Phao-lô

A3.6 I & II Côrinhtô - Galati - Sống Bởi Ân Điển

A3.7 Êphêsô - Philíp - Côlôse - Philêmôn

A3.8 1 & 2 Têsalônica - 1 & 2 Timôthê - Tít

A3.9 Hêbơrơ & Giuđê - Thư Tín Tổng Quát

A3.10 Khải Huyền - Hoàn Thành Mọi Sự

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11117 guests and no members online

Your Language