II Cô-rinh-tô

47 2Corinhto1280x800

Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Uy quyền của Phao-lô
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 57 năm sau Công Nguyên

Thư thứ hai gửi đến Côrinhtô đã được viết trong vòng một năm sau bức thư thứ nhất. Gánh nặng của Phaolô thật lớn; vì ngoài ra những vấn đề mà sứ đồ Phaolô đã liên quan đến trong bức thư đầu, còn có một làn sóng của sự nghi ngờ từ trong Hội Thánh đi ra chống lại chính Phaolô. Một số người đã nói ông là người không ngay thẳng; một số người khác đặt câu hỏi nghi ngờ về uy quyền sứ đồ của ông. Vì vậy ở đây Phaolô phải biện hộ cho uy quyền của ông và đưa ra cho Hội Thánh sự chứng minh đắc thắng của sự ngay thẳng của ông trong sự hầu việc Chúa. Nên lá thư này rất là cá nhân và cũng là một tiểu sử về cuộc đời.
Chúng ta có một sưu tập khác thường của những từ ngữ, là những từ nhấn mạnh về sự chịu khổ của tâm hồn, tấm lòng và thân thể. *sự thử thách, sự sợ hãi, sự đánh đập, sự khốn khổ, sự kiêng ăn, sự chiến đấu, sự khó nhọc, sự nguy hiểm, sự bắt bớ, sự buồn rầu, sự trần truồng, sự chịu khổ, nước mắt, sự bối rối, sự mòn mỏi và sự yếu đuối*. Cùng lúc chúng ta tìm thấy những chữ *sự an ủi* và *được an ủi* trong bức thư này nhiều hơn trong những thư khác của Phaolô; Cả những chữ như *sự vui mừng*, *vui* và *sự chiến thắng* xuất hiện nhiều. Với sự tận hiến nào và sự sẵn sàng chịu khổ nào của sứ đồ để phục vụ cho Ðức Chúa Trời và cho Hội Thánh tương lai, thì điều này được chép rõ ràng trong đoạn 10 và 11.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1:1-11

    I. Nguyên tắc của hành động trong chức vụ của Phaolô 1:12 - 7:16

    II. Về sự quyên góp cho những người nghèo ở Giêrusalem 8:1-9:15

    III. Phaolô biện hộ cho uy quyền sứ đồ của mình 10:1 - 13:10

    Kết Thúc 13:11-14

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2505 guests and no members online

Your Language