Văn Phẩm Cơ Đốc

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 1: Sự Khởi Nguyên

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap1SuKhoiNguyen

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 1: Sự Khởi Nguyên
Nội Dung:

Môi-se, người đã viết nên những trang đầu của quyên sách được gọi là Kinh Thánh, sách đầu tiên cần kể đến đó là Sáng Thế Ký. "Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước." (Sáng Thế Ký 1:1-2)

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 2: Xuất Hành

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap2XuatHanh

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 2: Xuất Hành
Nội Dung:

Sách thứ hai của Môi-se, Xuất Ê-Díp-Tô Ký cho biết dân Y-sơ-ra-ên bị làm tôi mọi tại xứ Ê-díp-tô, và bị Pha-ra-ôn tìm cách duyệt nòi giống. Nhưng nhờ thần của Đức Chúa Trời ở cùng ông Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên nên đoàn dân đông đã được đi và thoát khỏi kiếp nô lệ.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 3: Quê Hương

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap3QueHuong

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 3: Quê Hương
Nội Dung:

Đức Chúa Trời vẫn ở cùng dân Y-sơ-ra-ên của Ngài hết đời này qua đời khác, Ngài đã giải cứu dân của Ngài qua biển Đỏ, thoát khỏi tay của Pha-ra-ôn bởi Môi-se. Thì với Giô-suê, Ngài cũng đã ở cùng để ông làm một việc lớn.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 4: Vương Quốc

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap4VuongQuoc

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 4: Vương Quốc
Nội Dung:

Để giúp dân Y-sơ-ra-ên hoàn thành lời hứa, Đức Chúa Trời đã gửi Môi-se đến để giải phóng dân Ngài ra khỏi ách nô lệ. Giô-suê đã dân dắt họ tiến vào miền đất hứa.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 5: Sinh Tồn

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap5SinhTon

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 5: Sinh Tồn
Nội Dung:

Những điều lớn, lạ Đức Chúa Trời làm trên Áp-ra-ham, Môi-se, Giô-suê, tiên tri Sa-mu-ên, vua Sau-lơ, vua Đa-vít, để giải cứu dân tộc Y-sơ-ra-ên. Nhưng giờ đây, đức tin của họ đã bị dao động, các vị vua trở nên những kẻ độc tài, sự bại hoại lan tràn.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 6: Hy Vọng

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap6HyVong

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 6: Hy Vọng
Nội Dung:

Người dân Do Thái đã thiết lập một vương quốc ngay trên miền đất hứa, nhưng sự sinh tồn của họ là cả một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ bởi các cường quốc bao quanh.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 7: Sứ Mạng

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap7SuMang

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 7: Sứ Mạng
Nội Dung:

Khao khát của dân Y-sơ-ra-ên là muốn có một vị Vua như lời tiên tri đã chép. Người dân Y-sơ-ra-ên tìm đến với Giăng Báp-tít, vì nghĩ ông là một nhà tiên tri, theo lời Giăng Báp-tít "Tôi chỉ là tiếng còi trong đêm, nơi hoang địa. Hãy dọn đường sửa lối cho.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 8: Sự Phản Bội

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap8SuPhanBoi

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 8: Sự Phản Bội
Nội Dung:

Trong tập trước của Thánh Kinh Lược Truyện, sau những ngày Chúa Giê-xu rao giảng tin lành khắp miền Ga-li-lê, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ. Chúa Giê-xu đã lên đền thánh Giê-ru-sa-lem cùng môn đồ của Ngài nhân ngày lễ Vượt Qua-lễ hội lớn nhất trong năm của người Do Thái.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 9: Sự Khổ Nạn

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap9SuKhoNan

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 9: Sự Khổ Nạn
Nội Dung:

Sau sự phản bội của Giu-đa, Chúa Giê-xu đã bị nộp cho Cai-phe.Chúa bị kết tội và bản án tử hình. Chúa Giê-xu biết tất cả mọi sự đều nằm trong ý Đức Chúa Trời, nên Ngài vâng phục cho đến chết.

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 10: Dũng Khí

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap10DungKhi

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 10: Dũng Khí
Nội Dung:

Ý muốn của Đức Chúa Trời trên Đức Chúa Giê-xu Christ được nên. Sau sự chết trên thập tự giá, sau những đau đớn, sau những nước mắt, sau những tủi nhục Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu sự sống lại và sự sống đời đời sau 3 ngày.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2370 guests and no members online

Your Language