Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Sermons Archive Year

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 5: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ NGUY HIỂM TRONG VIỆC TÌM KIẾM SỰ HƯỚNG DẪN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI GIỚI THIỆU

Trong bài học này tôi sẽ đưa ra vài sự khôn ngoan thiết thực là điều sẽ giúp bạn thực hiện những quyết định khôn ngoan và không bị đánh lừa. Hãy cẩn thận chớ thực hiện những quyết định của bạn dựa trên hình thức bên ngoài hoặc những quan niệm thông thường.

DÀN Ý BÀI HỌC

Cong Cv 27:9-15

I. Sự nhận thức bên ngoài của Phao-lô.

Đây là điều gì đó mà Phao-lô nhận thức được trong tâm linh ông.

A. Mọi mâu thuẫn ở bên ngoài với điều Phao-lô nhận thức trong tâm linh ông .

Ba điều mâu thuẫn với Phao-lô:

1. Nhà chuyên môn mâu thuẫn với ông (27:11).

2. Nhiều người mâu thuẫn với ông (27:12).

3. Hoàn cảnh mâu thuẫn với ông (27:13).

B. Tất cả họ điều sai , nhưng Phao-lô thì đúng .

C. Học lắng nghe nhân chứng bên trong tâm linh .

Rất nhiều lần trong đời sống, chúng ta không lắng nghe trong khi Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta qua tâm linh chúng ta.

II. Tìm kiếm những dấu hiệu bên ngoài để xác định ý muốn Đức Chúa Trời.

Các Quan Xét 6: Câu chuyện của Ghê-đê-ôn.

Là những Cơ Đốc Nhân trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta có nên tìm kiếm những dấu hiệu như Ghê-đê-ôn đã tìm không?

Chúng ta cần phải hiểu biết những sự thật nhất định :

A. Ghê-đê-ôn không phải là một Cơ Đốc Nhân .

1. Ông không đang sống với giao ước mới.

2. Ông đang sống trong một thế hệ (bội nghịch) sa ngã.

3. Cha ông là một người thờ thần Ba-anh.

4. Ông không nhận biết Chúa.

B. Nhưng các Cơ Đốc Nhân có ánh sáng của Đức Chúa Trời trong họ là cái mà Ghê-đê-ôn không có .

1. Chúng ta đang ở dưới giao ước mới.

2. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta.

3. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.

4. Chúng ta có quyền đến với Lời Đức Chúa Trời.

5. Nếu bạn bắt đầu tìm kiếm những dấu hiệu hoặc đưa ra một lý lẽ, chính chúng ta có thể gặp rắc rối.

6. Thời gian duy nhất mà chúng ta tìm kiếm bất cứ điều gì giống như điều trong Kinh Thánh Tân Ước, là chương một trong sách Công-vụ.

7. Nhưng trong Công-vụ chương 2, Đức Thánh Linh giáng lâm.

8. Ngài đến để sống trong chúng ta.

9. Trong Kinh Thánh Tân Ước chúng ta không hề tìm thấy bất cứ chỗ nào đề cập đến điều đó lần nữa.

10. Nếu chúng ta đang tìm kiếm các dấu hiệu để nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời, cuối cùng chúng ta sẽ bị đánh lừa.

11. Chúng ta phải được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong chúng ta thay vì những dấu hiệu bên ngoài.

C. Sự đánh lừa của những dấu hiệu bên ngoài (Gios Gs 9:3-16).

1. Chúng ta cần nhạy bén.

2. Nếu cái gì đó dường như không đúng, cần thời gian chờ đợi nơi Chúa.

3. Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn chúng ta.

4. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta qua tâm linh chúng ta.

III. Tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời qua tiên tri cá nhân chúng ta.

A. Một vài điều quan trọng liên quan đến tiên tri :

1. Tiên tri thật sự từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không hề mâu thuẫn với Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

2. Ân tứ tiên tri trong Kinh Thánh Tân Ước không dành cho người hướng dẫn.

a. Kinh Thánh Tân Ước không dạy chúng ta được hướng dẫn bởi tiên tri.

b. ICo1Cr 12:7-11 ban cho chúng ta chín ân tứ của Thánh Linh được chia ra thành ba nhóm cho mục đích nghiên cứu.

i. Các ân tứ về quyền năng.

ii. Các ân tứ về sự khải thị.

iii. Các ân tứ về lời nói.

3. Mục đích của tiên tri trong Kinh Thánh Tân Ước (14:1-5).

a. Sự gây dựng: Để gây dựng Hội Thánh.

b. Lời nói: Để kêu gọi đến gần Đức Chúa Trời.

c. An ủi: Để cảm thông.

4. Chúng ta không được hướng dẫn bởi tiên tri.

a. Đức Thánh Linh có thể xác nhận điều đó rằng Đức Chúa Trời đã phán với tâm linh chúng ta qua những người khác rồi.

b. Điều chính yếu: Chúng ta phải phát triển mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.

c. Tiên tri thì phải gây dựng, phải khuyên bảo và an ủi Hội Thánh.

B. Đón nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh (ITe1Tx 5:19-21).

1. Chúng ta không nên khinh dễ tiên tri.

2. Đôi khi Đức Thánh Linh có thể bày tỏ những sự kiện tương lai.

3. Nhưng chúng ta phải xem xét tất cả mọi việc.

4. Tiên tri có thể bị đoán xét.

5. Bởi vì con người có thể phạm lỗi lầm.

6. Chúng ta có thể dò xét tiên tri chống lại Lời Đức Chúa Trời.

7. Chúng ta có thể đoán xét tiên tri bởi chứng cớ bên trong của tâm linh trong lòng chúng ta.

8. Nếu điều đó từ Đức Chúa Trời, hãy làm theo điều đó.

9. Nhưng đừng rơi vào bẫy để một người nào đó hướng dẫn đời sống bạn qua tiên tri riêng (cá nhân).

C. Vài phương cách về sự hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Tân Ước .

1. Qua giấc mơ.

2. Qua sự hiện thấy.

3. Qua việc nghe tiếng của Đức Thánh Linh.

D. Điều này hơn cảm giác bên trong .

1. Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn chúng ta bằng bất cứ cách nào, trong những cách này vào bất cứ lúc nào Ngài chọn.

2. Đừng bắt đầu tìm kiếm để được hướng dẫn bằng những cách đó.

3. Nếu bạn tìm kiếm, cuối cùng bạn có thể bị đánh lừa.

4. Bạn luôn có Lời của Đức Chúa Trời để làm hành trang cho bạn.

5. Bạn luôn có sự hiện diện vĩnh hằng của Thánh Linh Ngài.

6. Đức Chúa Trời sẽ luôn hướng dẫn bạn qua sự bình an trong tâm hồn bạn.

7. Hãy xem những điều này. Nếu Đức Chúa Trời chọn lựa để hướng dẫn bạn qua điều kỳ diệu nào đó, thìđó là ý muốn của Ngài.

8. Nếu bạn có một giấc mơ, một sự hiện thấy hay một khải tượng, hoặc nếu bạn nghe một giọng nói, điều đó không hề mâu thuẫn với Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

9. Hãy phát triển mối quan hệ gần gũi và mật thiết với Đức Chúa Trời.

10. Hãy học để nhận biết Đức Thánh Linh.

11. Hãy học để lắng nghe và cảm nhận cảm giác trong Ngài.

12. Hãy nhận biết Lời của Đức Chúa Trời.

Thảo luận nhóm

Thành lập các nhóm nhỏ và thảo luận :

1. Chúng ta có thể tin cậy vào những cảm giác bên trong của người hướng dẫn vào việc thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời với phạm vi nào?

2. Ngày nay các Cơ Đốc Nhân có thể sử dụng những thí dụ của Ghê-đê-ôn và các thánh đồ khác trong Cựu Ước, về việc tìm kiếm dấu hiệu bên ngoài để xác định ý muốn của Đức Chúa Trời với phạm vi nào?

3. Chúng ta tin cậy các tiên tri riêng của người hướng dẫn với phạm vi nào?

4. Những hướng dẫn nào trong Kinh Thánh Tân Ước mà chúng ta phải theo trong việc xác nhận một tiên tri đến từ Đức Chúa Trời?

5. Chúng ta có thể dựa vào những giấc mơ, sự hiện thấy hoặc một giọng nói từ Chúa của người hướng dẫn với phạm vi nào?

Tự nghiên cứu

1. Nghiên cứu Cong Cv 27:9-15 và Gios Gs 9:3-16

Các bài học nào bạn có thể học từ hai đoạn Kinh Thánh này về việc dựa vào những dấu hiệu bên ngoài của người hướng dẫn?

2. Nghiên cứu ICo1Cr 14:1-5 và liệt kê ra mục đích của tiên tri trong Hội Thánh.

3. Viết các đoạn ví dụ của những người trong Kinh thánh Tân Ước, là những người được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời qua các sách sau đây:

a. Những giấc mơ:

b. Những sự hiện thấy:

c. Nghe tiếng của Đức Thánh Linh:

4. Bạn có thể dựa vào những cách đó trong sự nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn với phạm vi nào?

 

Sermon Speaker

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

17495848
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
25026
26169
51195
200339
774301
15650421
17495848

26-05-2020 18:16:59

Đang Trực Tuyến

Đang có 922 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.