Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 3: SỰ CỨU RỖI TRỌN VẸN

LỜI GIỚI THIỆU
Tham khảo lại EsIs 53:4-10.
Lập lại lời tuyên bố này cách lớn tiếng sau lời người hướng dẫn: "Thật Chúa Jêsus đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta". Thánh Kinh chép rằng: "Đức tin đến bởi sự nghe và nghe lời Đức Chúa Trời". Chúng ta cũng phải dành cho được nền tảng của Kinh Thánh về sự chữa lành cũng như là chúng ta đấu tranh về uy quyền cứu chuộc theo Thánh Kinh- Jêsus là Đấng Cứu Chuộc duy nhất.

SỨ ĐIỆP
RoRm 10:8-13

I. NÊN HIỂU RẰNG CHÚA JÊSUS - ĐẤNG CHỮA LÀNH CHÚNG TA ĐANG THỰC HIỆN SỰ CỨU CHUỘC CỦA ĐẤNG CỨU THẾ TRÊN THẬP TỰ GIÁ.
Nghĩa của từ "SOZO" trong tiếng Hi Lạp
10:13; "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu ".
Từ "cứu" ở đây trong tiếng Hi lạp là sozo có ý nghĩa vượt xa hơn ý nghĩa cứu khỏi tội lỗi. Nó có nghĩa là được cứu, được chữa lành, được giải thoát, giữ gìn hoàn hảo, được nguyên vẹn.
Sự cứu rỗi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời có một ứng dụng rộng lớn hơn nhiều không chỉ là tha thứ khỏi tội lỗi.
Người đờn bà đã xức dầu nơi chân Chúa (LuLc 7:48-50).
"Chúa Jêsus phán tội lỗi con đã được tha".
"Chúa Jêsus phán đức tin con đã cứu (sozo) con".
Người đờn bà bị bệnh mất huyết (8:47-48).
Câu 48: "Nhưng Đức Chúa Giê xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi ("sozo") hãy đi cho bình an ".
Thể xác và tâm linh đều có phần trong sự cứu rỗi .
Sự chữa lành là điều mà sự cứu rỗi thực hiện cho phần thể xác trong khi sự tha thứ tội lỗi là điều mà sự cứu rỗi thực hiện cho phần tâm linh.
Sự giải thoát khỏi những ác linh (LuLc 8:35-36).
"Những người đã xem thấy sự lạ đó, thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi ("sozo") thể nào" (8:36).
Sự cứu rỗi ở đây ám chỉ sự giải thoát khỏi những tà linh gian ác.
Sự chữa lành khỏi bệnh phung (LuLc 17:11-19)
"Ngài lại phán rằng, đứng dậy, đi, Đức tin con đã cứu con " (17:19).
Cũng cùng từ "sozo" ám chỉ sự chữa lành khỏi bệnh phung.
Sự cứu rỗi bao gồm sự chữa lành. Nó được gồm tóm trong chiếc vé.

II. NHỮNG VÍ DỤ KHÁC TRONG KINH THÁNH
Xem: Mac Mc 6:54-56; Gia Gc 5:14, 15; EsIs 53:1-12; Cong Cv 4:9, 12
Trong việc rao truyền sự cứu rỗi thì sự chữa lành phải được rao giảng và mọi người phải tin để nhận được sự chữa lành (Cong Cv 4:9, 12).
Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi và chữa lành cho bất cứ người nào tin nhận (RoRm 1:16; ICo1Cr 1:21).
Điều này là một phần trong sứ điệp của Phao-lô (Cong Cv 14:9).
Thân thể của chúng ta thuộc về Đấng Christ (ICo1Cr 6:13-19).
CHÚNG TA PHẢI RAO GIẢNG PHÚC ÂM VỀ SỰ CỨU RỖI VÀ VỀ CHÚA JÊSUS ĐẤNG CHỮA LÀNH CHÚNG TA HÔM NAY. CHÚA JÊSUS ĐÃ MANG NHỮNG TỘI LỖI, NHỮNG BỆNH TẬT, VÀ NHỮNG THƯƠNG TẬT CỦA CHÚNG TA.

THẢO LUẬN NHÓM
Suy nghĩ cách rộng hơn về ý nghĩa của những ơn phước mà bạn có được trong từ, "sozo".
Những ơn phước đó bao gồm:
Sự tha thứ tội lỗi.
Sự chữa lành những bệnh tật và thương tật.
Giải thoát khỏi sa-tan và những tà linh.
Sự giữ gìn hoàn hảo và nguyên vẹn.
Cầu nguyện cho nhau để:
Đức Thánh Linh sẽ mở mắt bạn để hiểu biết và nắm bắt lấy sự thật này một cách rõ ràng.
Không có điều gì có thể cản trở bạn tận hưởng những ơn phước mà Chúa Jêsus đã mua lấy cho bạn trong sự cứu rỗi của Ngài.

TỰ NGHIÊN CỨU
Đọc RoRm 10:8-13 cách cẩn thận và riêng câu 13 nên học thuộc lòng.
Viết một bài làm chứng ngắn về ý nghĩa của sự cứu rỗi trên đời sống bạn cách cá nhân và bạn đã kinh nghiệm về những ơn phước của Chúa trên đời sống bạn như thế nào.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25191768
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4231
32647
4231
218356
638661
23740058
25191768

25-01-2021 02:26:44

Đang Trực Tuyến

Đang có 923 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.