Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 8: ĐA-VÍT, SÁCH CÁC VUA, THI -THIÊN VÀ THI VĂN HÊ-BƠ-RƠ

LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta đã thấy nhiều ý niệm chính từ sự nghiên cứu của chúng ta về Kinh Thánh Cựu Ước.
Những ý niệm đó là:
1. Giao ước
2. Lòng trung thành
3. Lai lịch cá nhân (đồng hoá tính cách của một người)
4. Đức tin
Chúng ta thấy ba điều cuối được trình bày nhiều trong đời sống của Ru-tơ. Tất cả những điều này quan hệ với nhau. Cùng xảy ra trong đời sống của Ra-háp. Chúng ta cũng thấy những điều này trong nhiều người lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên.
Trong bài học này, chúng ta sẽ thấy một sự phát triển mới trong lịch sử của con dân Đức Chúa Trời.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. TỪ LIÊN MINH CHI PHÁI ĐẾN CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ
Chế độ chi phái Y-sơ-ra-ên.
A. Sự đe dọa của Phi-li-tin .
B. Sa-mu-ên, Sau-lơ và Đa-vít .
Sa-mu-ên người cuối cùng của các quan xét và người đầu tiên của các tiên tri.
Sau-lơ khỏi đầu đạt được nhiều thành tích, nhưng về sau trở nên kiêu ngạo.
ISa1Sm 9:21 "Sau-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Bên-gia-min".
Đọc 15:12.
"Vì khi Sa-mu-ên..."
15:22-23 từ chối làm vua.
Cuối cùng xa lánh khỏi Sa-mu-ên, Đa-vít, và khỏi Đức Chúa Trời.
Sau đó ông đến cầu vấn một bà bóng.
3. Đa-vít; 7 năm ở Hếp-rôn. Chiếm được Giê-ru-sa-lem.
Thành công lớn, rất phước hạnh, thất bại lớn lao, sự tha thứ lớn lao.
Thi Tv 51:1-19.
Đa-vít hiểu rõ các nguyên tắc thuộc linh nằm sau những nghi lễ trong Cựu Ước.

II. Thi thiên: VĂN thơ CỦA NGƯỜI Hêbơrơ
Khi chúng ta nghĩ về vua Đa-vít chúng ta thường nghĩ về sách Thi thiên bởi vì Đa-vít là một người sáng tác thi ca, một nhà thơ, một nhạc sĩ và một ca sĩ. Thật ra có nhiều bài hát từ nhiều nhà thơ (thi sĩ) khác nhau trong sách Thi-thiên. Và văn thơ Hê-bơ-rơ được tìm thấy trong nhiều phần khác nhau của Kinh Thánh: như là những đoạn trích trong các sách lịch sử, trong hầu hết các sách tiên tri, trong văn chương của sự khôn ngoan (Châm-ngôn). Gần như toàn bộ sách Gióp là thơ, và toàn bộ sách Ca-thương.
Đó là những bài hát ngợi khen, những buổi lễ ăn mừng những ngày thánh, cầu nguyện cho sự tiếp trợ, những lời tiên tri về Đấng Christ, sự bày tỏ về nỗi sầu khổ.
Có 3 đặc điểm mà bạn cần biết đến trong thơ Hê-bơ-rơ:
Đặc điểm song phương: Những ý niệm diễn biến song song.
Biểu tượng: Ngôn từ.
Xúc cảm: Sự biểu lộ (bày tỏ).
A. Đặc điểm song phương
1. Lời viết song hành đồng nghĩa nhấn mạnh lẽ thật bởi sự lập đi lập lại
Xin vui lòng mở Kinh Thánh của bạn trong Thi-thiên 19.
19:1 chúng ta gọi là sự song hành đồng nghĩa.
19:2 Bây giờ bạn hãy cho tôi cho sự song hành gì?
19:7.
19:8.
Bây giờ hãy thử xem 14:1-7
Cách tôi viết song hành hợp đề (tổng hợp) bám chặt lẽ thật tương tự nhưng thêm một ý tưởng mới. Đó là sự phát triển.
"Và Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó " (AmAm 1:7).
Thành ngữ "Nó sẽ nuốt" chỉ diễn đạt khác hơn một chút với thành ngữ "Ta sẽ sai lửa". Điều này mô tả kết quả (hậu quả) của lửa.
Thỉnh thoảng bạn sẽ tìm thấy một loạt từ song song đồng nghĩa bất chợt lên đến điểm cao nhất trong một câu mới là câu sẽ làm cho trọn vẹn ý tưởng này.
Đọc Thi Tv 2:1-6.
3. Cách tôi viết song song tương phản
Điều này nhấn mạnh một lẽ thật bởi sự tương phản và rất phổ thông trong Châm-ngôn (ChCn 12:1-2, 5, 18).
B. Cách nói biểu tượng
Chúng ta hãy xem lại Thi Tv 2:1-12.
Đọc 2:3, 4.
23:1-4.
Hãy nhớ rằng khi bạn đọc đến thơ văn trong Cựu Ước, bài thơ thường sử dụng ngôn từ theo lối đặc biệt, chớ không phải nghĩa đen.
Tay của Đức Chúa Trời, mắt của Đức Chúa Trời, là các lời nói theo biểu tượng.
Chúa Jêsus nói: "Đức Chúa Trời là thần."
139:7-10: Đức Chúa Trời Đấng vô sở bất tại.
5. 110:1.
"Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chơn cho ngươi ". Bệ chơn diễn tả sự thất bại hoàn toàn và sự khuất phục; bên hữu diễn tả một nơi vinh dự.
6. EsIs 40:22.
"Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở ." Khó có thể là nghĩa đen được!
7. 40:12 (BIỂU LỘ BẰNG NHỮNG CỬ CHỈ).
"Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò ?"
8. EsIs 40:15.
"Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước ở trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân ".
Thi Tv 102:25-27.
"Vì các từng trời là một cái màn, một cái trại (lều), một bộ quần áo."
C. Sự biểu lộ cảm xúc
Đặc điểm khác của thơ Hê-bơ-rơ là sự biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ của nó. Các tác giả truyền đạt những cảm xúc rất mạnh mẽ của họ về sự vui mừng, về nỗi tuyệt vọng, về những lời kêu cứu về lẽ công bình. Bạn phải nhớ điều này khi bạn đọc các Thi-thiên. Chúng ta nói rằng "Điều này thật sự là điều mà bạn sẽ cảm thấy khi bạn đang ở trong hoàn cảnh này".
Một vài Thi-thiên cũng là những lời tiên tri (Thi Tv 22:1-31).
Đa-vít là một vị tiên tri cũng như một nhà thơ.

III. SỰ KHÔN NGOAN VÀ TRỊ VÌ CỦA SALÔMÔN
Đa-vít là một người của chiến trận, nhưng Sa-lô-môn là một người của hòa bình.
A. Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn
Khôn ngoan trong việc phán xét (IVua 1V 3:28).
Khôn ngoan trong quan điểm chính trị (5:12).
Trong vòng dân sự của riêng ông để thi hành công lý.
Trong những mối quan hệ quốc tế.
3. Đền thờ và cung điện
Sự kêu ngạo, sự giàu có, hôn nhân, sự sa ngã.
Tạo nên một tầng lớp quý phái (ảnh hưởng vai trò của phụ nữ).
Bị đoán phạt bởi Đức Chúa Trời (trong I Các Vua 11): Vương quốc bị phân chia.
B. Văn chương khôn ngoan
ChCn 26:17 "Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi lẫy không can đến mình, khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai "
20:20 "Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mù mịt ".
11:1 "Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài ."
Vì thế mà chúng ta có được thơ và văn chương khôn ngoan.

THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận về hậu quả của việc bị cô lập khỏi những người nhơn đức được bày tỏ.
Ôn lại đời sống của Đa-vít. Thảo luận điều gì khiến cho ông tìm kiếm Đức Chúa Trời mặc dù ông có những thất bại lớn.
Thảo luận vai trò mà tình yêu của người phụ nữ góp phần trong mối quan hệ giữa Sa-lô-môn với Đức Chúa Trời và bài học rút điều này.

TỰ NGHIÊN CỨU
1. So sánh và đối chiếu những điểm khác nhau giữa Sau-lơ và Đa-vít. Những điểm giống và khác nhau nào mà bạn có thể tìm thấy trong hai sách Các Vua?
NhỮng điỂm tương tỰ:
NhỮng điỂm khác nhau:
Nghiên cứu Thi-thiên 114 và thực tập cách viết song hành của thơ Hê-bơ-rơ. Loại cách viết song hành nào được dùng trong Thi-thiên? Thực hành từng câu trên trang giấy khác.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25063863
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1164
51724
94682
250489
510756
23740058
25063863

20-01-2021 00:49:44

Đang Trực Tuyến

Đang có 811 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.