Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 5: ÁP-RA-HAM, Y-SƠ-RA-ÊN, GIÔ-SÉP, MÔI-SE

LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta tiếp tục học về đời sống của Áp-ra-ham. Có hai điều quan trọng về đời sống của Áp- ra-ham. Thứ nhất là Áp-ra-ham tin cậy Đức Chúa Trời bởi đức tin. Đó là mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời. Thứ hai là Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham và lập những lời hứa với ông. Đó là phần tương quan của Đức Chúa Trời với ông. Trước tiên, Ngài hứa ban cho ông một đứa con trai. Thứ hai, Ngài phán rằng hậu tự của ông sẽ thừa hưởng đất một xứ.
Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời. Nhưng sau nhiều năm, ông không có con. Trong Rô ma 16, Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham đã lập một đề nghị với ông. Đời sống của Áp-ra-ham là một cuộc tranh chiến giữa mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời với nền văn hóa của ông.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. TẦM QUAN TRỌNG VỀ GIẤY HÔN THÚ ĐÃ THÀNH VĂN BẢN (SaSt 16:1-16 - A-ga).
A. Bảng đá từ Nuzi .
"Nếu Kelim-ninu (người vợ) sinh (con), Shennima sẽ không cưới người vợ khác; nhưng nếu Kelim-ninu không sinh (con), nàng sẽ mua một người nữ từ xứ Lullu về làm vợ cho Shennima."
B. Giấy hôn thú của người A-si-ry cổ
Giấy hôn thú của người A-si-ri cổ vào thế kỷ thứ 19 TC. Mô tả cách mà Laqipum kết hôn với Hatala, con gái của Enishru... Nếu trong vòng hai năm nàng không sinh con cho chồng, thì chính nàng sẽ phải mua một người nô lệ nữ để sinh con.
Trong Sáng-thế Ký 16, lời đề nghị này không đến từ Áp-ra-ham hoặc Đức Chúa Trời, nhưng đến từ bà Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham.
C. Bộ luật của Hammurabi (1750 TC.) đoạn 146.
Khi một người nam kết hôn với một người nữ và nàng đã đem lại cho chồng nàng một người nô lệ nữ, và người nô lệ này đã sinh con, nếu sau đó người nô lệ nữ này đòi hỏi sự bình đẳng với chủ của mình do bởi cô ta đã sinh con, bà chủ của cô không thể bán cô, nhưng bà có thể đánh dấu cô ta bằng dấu hiệu nô lệ và coi như cô ta ở giữa vòng những người nô lệ.

II. DÂNG Y-SÁC LÀM CỦA LỄ
Trong nền văn hoá của Áp-ra-ham; người ta dâng con người làm của tế lễ cho các thần của họ.
Áp-ra-ham phải tranh chiến giữa đức tin và văn hóa. Đôi khi Đức Chúa Trời dùng nền văn hóa của Áp-ra-ham làm phương tiện để truyền thông với ông. Vào những thời điểm khác, nền văn hóa của Áp-ra-ham xung đột với ý muốn của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời cho phép Áp-ra-ham đi đến tận bàn thờ và Ngài ngăn chặn ông lại. Ngài làm cho ông nhận ra hai điều.
1. Đức Chúa Trời không đòi hỏi của tế lễ bằng người.
Đức Chúa Trời không giống các thần của những người ngoại đạo.
2. Đức Chúa Trời muốn Áp-ra-ham đặt Ngài lên hàng đầu. Thậm chí trên cả con trai của ông.
Yêu Đức Chúa Trời trên hết mọi sự là điều quan trọng đối với chúng ta.
B. Y-sác và Gia-cốp .
Vì thế Y-sác có một đứa con trai và tên nó là Y-sơ-ra-ên. Từ Y-sơ-ra-ên thực sự ứng dụng với những điều khác tại những thời điểm khác trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Đó là một cái tên của một người nam.
Một nhóm người gồm nhiều chi phái bắt nguồn từ Gia-cốp. Tất cả các chi phái này sử dụng cùng một tên giao ước, Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, điều này có nghĩa là mối quan hệ giao ước giữa các chi phái.
Sau cùng, có một vương quốc Y-sơ-ra-ên (vương quốc phía bắc).

III. GIÔ-SÉP, MÔI-SE, BỤI GAI CHÁY, "TA LÀ"
Giô-sép là một người gìn giữ của gia đình .
Môi-se là một người giải cứu của một dân tộc .
Bụi gai cháy XuXh 3:1-22).
Bụi gai cháy chính là tiếng phán từ Đức Chúa Trời, một tiếng phán không bằng lời nhưng đầy quyền năng như bất cứ lời nói nào.
Cảnh tượng về bụi gai cháy trong sa mạc (đồng vắng) không có gì đặc biệt, chỉ là một bụi gai khô bắt lửa dưới ánh mặt trời nóng bức. Chẳng bao lâu nó sẽ cháy hết không để lại gì ngoài một mảnh đất đen kịt. Nó không thể kéo dài thêm hai hoặc ba phút khi không có gì để nhen lửa cháy bùng lên. Điều mà thu hút sự chú ý của Môi-se đúng là điều này: Ngọn lửa cháy rực nhưng bụi gai không bị lửa tàn phá.
Ngọn lửa cháy liên tục! Sự việc này trái với tự nhiên. Môi-se bị thu hút (lôi cuốn) vào điều này - hiện tượng này, sự việc xảy ra lạ lùng này!
Chẳng có gì khó hiểu về bụi gai, chẳng có chút gì siêu nhiên cả. Đó chỉ là một bụi gai tầm thường. Nhưng mà ngọn lửa! Một ngọn lửa không cần chất đốt, nó hiện có trong chính nó: Nó độc lập (tự cung cấp) và tự tồn tại!
Một điều minh họa cụ thể, một thị cụ trực quan.
Đức Chúa Trời phán với Môi-se về hiện tượng này là: "TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU", tức la "Ta tự tồn tại và không tùy thuộc vào bất cứ điều gì". Chính Ngài là Đấng Đời Đời và là nguyên nhân của tất cả mọi sự việc. Vũ trụ này tùy thuộc vào Ngài.
Đây là một sự khải thị đặc biệt cho Môi-se.
Một loạt tai vạ của sự đoán phạt hướng thẳng về các thần của Ê-díp-tô.
Khiến cho Pha-ra-ôn để cho dân Y-sơ-ra-ên đi.
Khiến cho dân Y-sơ-ra-ên học biết Đức Chúa Trời là vĩ đại thế nào.
Sự đoán phạt cuối cùng, giết tất cả các con trai đầu lòng vào Lễ Vượt Qua.
Chiên Con trong ngày Lễ Vượt Qua là hình bóng của Chúa Jêsus Christ.

IV. XUẤT, GIAO ƯỚC, GIAO ƯỚC CỦA VUA, LUẬT PHÁP, NHỮNG NGHI LỄ CỦA NGƯỜI LÊ-VI
A. Xuất, dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô một cách kỳ diệu .
Họ vượt qua biển.
Họ đến núi Si-na-i là nơi mà Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên. Đây là trung tâm (điểm chính) của Kinh Thánh Cựu Ước.
B. Giao ước của vua, một giao ước giữa vị vua lớn và thần dân của ông .
Sự khai quật ở Huttusas, thủ đô cổ xưa của dân Hê-tít, cơ quan lưu trữ hoàng gia, các tư liệu giao ước, các giao ước tương đương, các giao ước của vua.
Mối quan hệ của vua/ chư hầu. Tương tự với Xuất 19, 20 và 24.
Không chỉ riêng dân Hê-tít, nhưng khắp vùng Cận Đông cổ xưa.
Tên và nhan đề:
Đây là lời của Sun Suppiluliumas, vua lớn, vua của xứ Hatti, sự dũng cảm, người được ưa thích của thần Bão.
5. Tên và nhan đề:
Sự kiện mở đầu lịch sử, những đặc quyền dựa trên lòng trung thành.
Các nguyên tắc, chỉ một vua.
Những điều quy định, thực hiện và không thực hiện trong những hoàn cảnh riêng biệt.
Những lời nguyền rủa và các phước lành.
Lời hứa nguyện, những tư liệu, đặt trong đền thờ.
7. Ứng dụng đề cương này vào sách Xuất 20, 19, 24. Phục.
8. Một nguyên tắc và 9 điều răn.
"Chớ có các thần khác ngoài Ta". Kế đó 9 điều răn theo sau.
9. Bảng đá trong hòm giao ước ở đền tạm.
10.Tại sao là một giao ước?
a. Dân Y-sơ-ra-ên thực hiện vai trò với tư cách một dân tộc lần đầu tiên, chính thể.
b. Đức Chúa Trời tối cao, độc lập với dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời của cả trái đất.
C. Những bộ luật chi tiết .
Những bộ luật về luật pháp cổ xưa.
Không chỉ ở trong những giao ước của vua mà chúng ta tìm thấy một bộ luật tương đương với giao ước. Cũng có những gì tương đương giữa luật pháp của Kinh Thánh Cựu Ước với những bộ luật của các dân tộc cổ xưa khác ở vùng Cận Đông:
Bộ luật của Hammurabi, Vua Ba-by-lôn, 1750 TC.
Bộ luật của Bilalama, Vua Eshnunna của dân A-mô-rít, 1885 TC.
Luật pháp của Lipit-Shatar, Vua Isin, 1875 TC.
Một sự khác nhau đáng kể là trong khi các bộ luật về luật pháp cổ xưa thay đổi mức độ sửa phạt tùy theo địa vị xã hội của con người, thì Kinh Thánh Cựu Ước đối xử với tất cả mọi người như nhau về phương diện này.
D. Luật pháp của Kinh Thánh Cựu Ước có áp dụng với các Cơ Đốc Nhân không ?
Một số người cố gắng tách Mười Điều Răn ra khỏi phần còn lại của luật pháp thời Cựu Ước. Không.
XuXh 21:16 cấm bắt cóc người, điều này không có trong Mười Điều Răn, nhưng điều đó ngày nay cũng sai. Chúng ta phân xử như thế nào? Luật pháp thời Cựu Ước > Văn hoá > Nguyên tắc > Văn hoá > Luật pháp.
PhuDnl 22:1, 8.
RoRm 13:8-10. Tình yêu là sự làm trọn luật pháp.
Đức Chúa Trời của Kinh Thánh Cựu Ước cũng giống như Đức Chúa Trời của Kinh Thánh Tân Ước.

THẢO LUẬN NHÓM
Xem lại sự tranh chiến của Áp-ra-ham giữa mối liên hệ giữa ông với Đức Chúa Trời và nền văn hóa của thời đại ông và thảo luận vài cuộc xung đột giữa nền văn hóa riêng của bạn và luật pháp của Đức Chúa Trời.
Cơ Đốc Nhân trong nền văn hóa của bạn phản ứng ra sao khi đương đầu sự tranh chiến như thế?
Luật pháp của Kinh Thánh Cựu Ước áp dụng với Cơ Đốc Nhân như thế nào? Thảo luận bằng cách trích dẫn một số luật pháp trong Cựu Ước đã được lập lại trong thời Tân Ước.

TỰ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu giao ước cổ xưa và bộ luật về pháp luật trong bài học này và so sánh chúng với các đoạn:
XuXh 19:1-20:26; 24:1-18
PhuDnl 28:1-68
Dùng trang Giao ước của Vua để phác thảo dàn bài của những đoạn văn này trên tờ giấy khác.
Những bài học quan trọng nào bạn có thể học được từ giao ước này?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25065852
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3153
51724
96671
250489
512745
23740058
25065852

20-01-2021 02:20:18

Đang Trực Tuyến

Đang có 865 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.