Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

CỘNG ĐỒNG VÀ GIỚI TÍNH
PHẦN 4: Những mối quan hệ trong cộng đồng

GIỚI THIỆU

Bài học này nói lên khuôn mẫu Kinh Thánh về những mối quan hệ giữa những Cơ đốc nhân. Đặc biệt nói đến mối quannhệ giữa người nam và người nữ. Chúa muốn có một cộng đồng hiệp nhất. bài học này tập chú vào khuôn mẫu của Chúa cho đời sống Cơ đốc nhân trong cộng đồng hiệp nhất này.

I. Philíp 2

 1. Người ta không tự nhiên để những sở thích riêng của mình sang một

  bên.

 2. Tuy nhiên, Chúa nói với chúng ta “Hãy có cùng một tâm tình.”(Philíp

  2:2)

 3. Chúa nói với chúng ta hãy “Hãy có cùng một tình yêu.” (câu 3)

• Chúng ta cần chia sẻ tình yêu của Đấng Christ.

 1. Chúa muốn chúng ta, là những tín hữu, hành động trong sự hiệp nhất.

  1. Hành động trong sự hiệp nhất không có nghĩa là chúng ta mất đi chính mình.

  2. Hành động trong sự hiệp nhất có nghĩa là chúng ta cần phải sẳn sàng thỏa hiệp với người khác.

 2. “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc sự hư vinh.” (câu 3).

  1. Chúng ta không nên cố nâng mình lên.

  2. Chúng ta cần hành động trong sự hiệp nhất.

  3. Chúng ta cần cố gắng giúp đỡ người khác.

 3. “Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (câu 3)

  1. Chúng ta cần hành động trong sự khiêm nhường.

  2. Chúng ta phải nâng người khác lên.

 4. “Mỗi người trong anh em chớ nên chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (câu 4)

  1. Chúng ta có khuynh hướng tự nhiên muốn đeo đuổi những sở thích

   riêng của mình.

  2. Tuy nhiên, để “yêu người khác như chính mình”, chúng ta phải để

   những lợi ích của người khác trong cùng cấp độ quan trọng như lợi

   ích của chính mình.

  3. Thái độ hướng về “người khác” ở đây là được Chúa tạo nên.

   1. Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương đã bước ra khỏi đường lối của Ngài để phục vụ cho tạo vật của Ngài.

   2. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và cứu chuộc chúng ta.

H. Philíp 2:5

 1. Chúng ta cần đi theo khuôn mẫu của Chúa Giê-xu.

 2. Chúng ta cần hành động với cùng một tâm trí như Đấng Christ khi

  nó đến với mối quan hệ của chúng ta với người khác.

 3. Điều này có nghĩa là gì?

  1. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

  2. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu sẳn sàng từ bỏ đặc quyền thiên thượng

   của Ngài.

  3. Chúa Giê-xu đã để chính Ngài thành trần trụi để không có gì

   cản trở Ngài phục vụ chúng ta.

  4. Dẫu vậy Chúa Giê-xu luôn là Đức Chúa Trời, Ngài đã hạ chính

mình.

e. Philíp 2:8

i. Giê-xu đã bước xuống qua sự lột bỏ đặc quyền thiên thượng của chính Ngài.
ii. Sau đó, Chúa Giê-xu đã bước xuống một bước khác bằng việc hạ chính mình.

i. Chúa Giê-xu đã bước xuống một bước khác qua sự vâng phục.
ii. Chúa Giê-xu đã làm trọn công cuộc cứu chuộc.

f. Chúa Giê-xu là Chúa trên Thiên đàng.

 • Cho đến thời điểm này, mọi đầu gối phải quỳ xuống trước Ngài.

  1. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu trở nên vâng phục và đã quỳ gối Ngài xuống trong sự phục vụ.

  2. Sau đó Chúa Giê-xu đã bước một bước khác xuống và đã sanh ra như một con người.

  3. Sau đó, Chúa Giê-xu lại bước xuống một bước khác bằng việc trở nên một người phục vụ giữa vòng chúng ta.

  4. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn đồng hóa với điều kiện con người qua sự chết.

  5. Cuối cùng Chúa Giê-xu đã đồng hóa với những cá nhân thấp hèn nhất qua một cái chết khủng khiếp nhất của một người trong thời điểm đó.

  6. Chúa Giê-xu đã cất lên cao nhất qua việc trở nên thấp nhất.

 • Đây là bản tính của Đức Chúa Trời.

  m. Đây là lý do tại sao chúng ta cần sẳn sàng có “cùng một tâm tình như Đấng Christ.”

I. Nếu chúng ta sẳn sàng hạ xuống thấp nhất vì lợi ích của người khác, sẽ không có những xung đột liên miên giữa các Cơ đốc nhân.

1. Những vấn để phải được điều chỉnh giữa các mục sư và hội chúng.

2. Những vấn đề phải được điều chỉnh giữa những thành viên trong hội chúng.

3. Những vấn đề phải được điều chỉnh giữa chồng và vợ.
4. Những vấn đề phải được điều chỉnh giữa những người bạn.

 1. Có mong muốn để trở nên những người phục vụ để dạy cho người khác, mỗi một người, và đặt những ích lợi của người khác trên ích lợi của mình, những khó khăn và căng thẳng không hề dứt.

  1. Chúng ta phải sống như thế này để sống theo cách của Chúa.

  2. Đây là cách mà Ba ngôi Đức Chúa Trời hành thực hiện.

  3. Chúa muốn chúng ta hành động như vậy trong mối quan hệ của

   chúng ta.

 2. Chúa yêu thích khi chúng ta hành động trọng sự phục vụ.

1. Chúa ban cho Chúa Giê-xu Danh trên hết mọi danh.

 • “Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới

  đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê- xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Philíp 2:10-11)

  1. Những thành viên trong Ba ngôi Đức Chúa Trời tìm kiếm để tôn

   cao lẫn nhau.

  2. Chúng ta cũng phải làm như vậy.

  3. Điều này có ý nghĩa để sống trong cộng đồng Cơ đốc nhân.

 • Không ai tìm kiếm uy quyền trên người khác.

II. SỨ ĐIỆP NÀY ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NAM.

 1. Hàng ngàn năm trong sự cai trị đã cho người nam một tinh thần ông chủ.

 2. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều cần có một tinh thần của Đấng Christ trong chúng ta.

• Chúng ta phải thay sự kêu ngạo và tự cao bằng sự khiêm nhường và thuận phục người khác.

C. Ê-phê-sô 5:21
1. Thư tín này áp dụng cho toàn bộ Hội thánh.
2. Thuận phục lẫn nhau không phải là thuận phục uy quyền.

 • Nó không có nghĩa là thuận phục dưới một người nào đó.
  3. Kinh thánh nói với cộng đồng Cơ đốc là hãy thuận phục lẫn nhau.

  1. Mạng lệnh này không thiên vế uy quyền.

  2. Uy quyền và thứ bậc không có trong mạng lệnh này.

 • Ví dụ về những người lính.

c. Sự thuận phục được đề cập ở đây là dựa trên sự ngang bằng. • Chúng ta phải thuận phục lẫn nhau.

d. Hành động thuận phục này được thấy rõ nhất là trở thành những người phục vụ lẫn nhau.

D. Ê-phê-sô 5:21
• Nếu chúng ta tôn kính và tôn trọng Đấng Christ, thì chúng ta sẽ phục

vụ lẫn nhau trong cộng đồng Cơ đốc mà trong đó chúng ta là một phần

của: hội thánh và gia đình. III. Ê-PHÊ-SÔ 5:22-24

• Những câu này mô tả về người vợ phải là người phục vụ và thuận phục chồng mình.

IV. Ê-PHÊ-SÔ 5:25-30
• Những câu này mô tả về người chồng phải là người phục vụ vợ và

thuận phục vợ mình. V. Ê-PHÊ-SÔ 6:1-3

 1. Những câu này nói với con cái về cách thuận phục và vâng lời cha mẹ.

 2. Kinh thánh sử dụng từ “vâng lời” khi chỉ về con cái.

• “Con cái phải vâng lời cha mẹ.”

VI. Ê-PHÊ-SÔ 6:4

A. Câu này chỉ cho những người làm cha cách phục vụ con cái mình.

B. Những người làm cha không nên độc đoán và chọc tức con mình.

VII. Ê-PHÊ-SÔ 6:5-8

 1. Những câu này nói về những nô lệ phải thuận phục và phục vụ chủ mình như thế nào.

 2. Kinh thánh sử dụng từ “vâng lời” khi đề cập đến những người nô lệ.

• “nô lệ phải vâng lời chủ mình.”
VIII. KINH THÁNH KHÔNG HỀ NÓI VỚI NGƯỜI NỮ LÀ “VÂNG

LỜI” CHỐNG MÌNH HAY “VÂNG LỜI” NGƯỜI NAM.

A. Đây là vì sự hiệp nhất của cộng đồng.

B. Người nam và người nữ cần ở trong một mối quan hệ phục vụ lẫn nhau.

IX. Ê-PHÊ-SÔ 6:7

• “Những người nô lệ hãy đem lòng yêu mến mà hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa.”

X. Ê-PHÊ-SÔ 6:9

A. Câu này chỉ cho những người chủ cách họ phải phục vụ những người phục vụ họ.

• Những người chủ cũng phải phục vụ lại những người phục vụ mình như là phục vụ Chúa.

 1. Cần phải có một mối quan hệ phục vụ lẫn nhau giữa những người làm chủ và những người phục vụ.

 2. Cần phải có cùng mối quan hệ phục vụ qua lại giữa người chồng và người vợ.

 3. Những mối quan hệ dựa trên sự phục vụ qua lại làm tăng thêm tính hiệp nhất.

XI. Sự thuận phục giữa vợ và chồng có nghĩa là gì?

 1. Ê-phê-sô 5:22

  1. Sự phục vụ của người vợ đối với chồng là đồng nghĩa với sự phục

   vụ Chúa của cô ấy.

   1. Đây là bởi vì “chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu hội

    thánh.”

   2. Tuy nhiên, Kinh thánh không nói rằng chồng là “đầu” trên vợ.

    i. Cũng như vậy, Kinh thánh không nói rằng Chúa Giê-xu là “đầu” trên Hội thánh.
    ii. Kinh thánh mô tả Chúa Giê-xu là đầu “của” hay đầu “cho, vì” Hội thánh.

  2. Từ “đầu” trong Tân ước có một ý nghĩa đặc biệt.

   1. Từ “đầu” trong nhiều ngôn ngữ từ chỉ về người “lãnh đạo”.

   2. Trong những ngôn ngữ khác, sự diễn tả về “một người làm

    đầu” của một số điều gì đó không có nghĩa gì cả. i. Ví dụ như tiếng Pháp.

    ii. Sự diễn tả này trong một số ngôn ngữ có thể không nói về uy quyền.
    iii. Trong Tân ước, từ “đầu” không chỉ về uy quyền.

 2. Từ “đầu” đã được áp dụng cho Đấng Christ trong mối liên hệ với Hội thánh có nghĩa là gì?

1. Ê-phê-sô 1:22-23

a. “Đức Chúa Trời đã ban cho Đần Christ làm đầu hội thánh.” (Êphêsô 1:22)

• Đức Chúa Trời đã khiến cho Đấng Christ là đầu “cho” Hội thánh chứ không “trên” Hội thánh.

b. “Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sưj đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Êphêsô 1:23)

2. Đấng Christ làm gì cho hội thánh khi Ngài là “đầu”?

 1. Ngài dâng trọn chính Ngài cho thân thể.

 2. Ngài nuôi dưỡng thân thể để nó có thể đạt được tiềm năng của

  nó.

 3. Đây không phải là công việc của Chúa tể.

 1. Đấng Christ là Chúa của hội thánh.

 2. Tuy nhiên, là đầu, công việc của Đấng Christ là đem sự tăng

  trưởng đến cho Hội thánh.

 3. Đây là công việc của một người cung ứng/ người phục vụ.

C. Êphêsô 4:15-16
• Công việc của “đầu” trong sự liên hệ với Hôi thánh là gì?

 1. Đấng Christ cung ứng sự tăng trưởng và trưởng thành cho sự sống của Hội thánh.

 2. Đây không phải là một vai trò của người có thẩm quyền; đây là vai trò của một người phục vụ.

D. Êphêsô 5:23
1. Sự liên hệ của Đấng Christ với Hội thánh được mô tả như là Đấng

Cứu thế của Hội thánh.
• Đây không phải là vai trò của Đấng Chủ Tể

 1. Từ “đầu” trong sự liên hệ với Đấng Christ và Hội thánh không bao giờ

  có nghĩ “người có uy quyền, lãnh đạo hay ông chủ.”

 2. Côlôse 1:18

1. Là đầu của Hội thánh, Đấng Christ là khởi đầu của sự sống Hội thánh.

• Qua sự phục sinh của Ngài.

 1. Đấng Christ là nguồn sự sống của Hội thánh.

 2. Đây là vai trò của người phục vụ, người ban cho và là người cung

  ứng.

G. Côlôse 2:19

 1. Ý nghĩa của “đầu” ở đây là “là người nuôi dưỡng và phát triển cho hội thánh.”

 2. Từ “đầu” trong Tân ước không chỉ về “người nào đó thống trị, cai trị hay thực hiện uy quyền.”

• Từ “đầu” trong Tân ước chính xác có là có nghĩa ngược lại. H. Vai trò của quyền làm đầu là một người phục vụ.
• Êphêsô 5:22
I. Êphêsô 5:22

 1. Khuôn mẫu của sự thuận phục và phục vụ mà người chồng đảm nhận là gì?

 2. Êphêsô 5:21

 3. Êphêsô 5:25

  1. Từ “yêu” được sử dụng trong câu này không chỉ về tính đa cảm hay cảm động.

  2. Từ “yêu” ở đây đi xa hơn những điều thuộc thuộc về tình cảm ủy mị hay cảm xúc.

 1. Sự phục vụ của người chồng đối với vợ mình phải có sự hy sinh, sự từ bỏ của một người cho đến chết vì lợi ích của vợ mình.

  1. Đấng Christ đã chết cho Hội thánh để khiến hội nên thánh.

  2. Đấng Christ đã và tiếp tục làm mọi điều để đảm bảo cho Hội

   thánh được nuôi dưỡng và trọn vẹn.

 2. Những người chồng cần làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng vợ

  của họ được nuôi dưỡng và được đầy trọn và đầy đủ.

• Nếu vợ của một người nam làm ngược lại với những bản tính này,

người đó cần xem xét lại xem người đó có vâng theo mạng lệnh “yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh.” (Êphêsô 5:25)
6. Êphêsô 5:28

 1. Những người chồng nên đối xử với vợ mình giống như họ muốn được đối xử như vậy.

 2. “Chống phải yêu vợ như chính thân thể mình.”

 3. “Ai yêu vợ mình là yêu chính mình vậy.”

• Những trọng.

người chồng cần có cùng sự tôn trọng như họ muốn được tôn

d. “Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng chăm sóc, nuôi nấng nó.”(Êphêsô 5:29)

• Những
chất lẫn tình cảm.

người chồng cần nuôi nấng và chăm sóc cho vợ mình cả thể

 1. Những người chồng cần phải có sự quan tâm đúng mức đối với vợ mình như Đấng Christ đã làm cho Hội thánh.

 2. Tất cả những người nam, người nữ là những thành viên trong thân thể của Đấng Christ.

  i. Khi tất cả chúng ta là một phần của thân thế Đấng Christ, chúng ta không được đánh giá thấp bất cứ thành viên nào khác.
  ii. Chúa quý trọng mỗi thành viên ngang nhau.

 1. Êphêsô 5:31

  1. Mối quan hệ đúng đắn mà người nam và người nữ phải có với

   nhau đã được Chúa thiết lập từ khi sáng tạo.

  2. Bản chất của mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới không

   được thiết lập trong sự Sa Ngã, nhưng trong sự tốt lành trong

   sự sáng tạo của Chúa.

 2. Êphêsô 5:32

a. Có một mối quan hệ phục vụ lẫn nhau giữa người Đấng Christ và Hội thánh.

b. Mối quan hệ phục vụ qua lại cũng tồn tại giữa người nam và người nữ trong sự cứu chuộc.

 1. Toàn bộ câu trúc của những mối quan hệ giữa người nam và người nữ trong cộng đồng Cơ đốc có thể được tóm trong Êphêsô 5:33.

  1. Mỗi một người chồng nên yêu vợ như chính mình.

  2. Mỗi một người chồng nên yêu vợ mình cách hy sinh.

  3. Ngược lại, người vợ nên tôn trọng chồng mình.

 2. Những người chồng Cơ đốc cần chuyển từ cai trị sang sự yêu

  thương hy sinh.

  1. Vậy, một người vợ có thể tôn trọng chồng mình.

  2. Một người không thể tôn trọng một người với sự sợ hãi.

• Đây không phải là kiểu tôn trọng mà Kinh thánh nói đến. c. Nơi nào có tình yêu thương, thì không có sự sợ hãi.

 1. Sợ hãi không diễn ra trong mối quan hệ Cơ đốc.

 2. Có dạng tôn trọng khác đến từ sự kính phục.

• Khi một người vợ có thể nhìn thấy tình yêu của Đấng Christ trong chồng mình, hành động ngược lại của cô ấy sẽ là sự tôn trọng đối với chồng mình và đối với những gì Chúa đang hành động trong đời sống của họ.

f. Những người chồng cần yêu vợ mình như chính mình, vì vậy vợ họ có thể tôn trọng họ.

 • Đây là những gì xảy ra khi chúng ta thuận phục lẫn nhau qua sự tôn kính người khác.
  11. Thứ bậc là hậu quả của tội lỗi.

  1. Thứ bậc đến từ hệ thống của sự cai trị đã xảy ra như là một hậu quả của sự Sa ngã.

  2. Chúng ta được gọi để hiệp nhất.

  3. Cộng đồng hiệp nhất trên Thiên đàng cần phải được phản ảnh

   bởi một cộng đồng hiệp nhất trên Đất.

 • Chúng ta không thích hợp với những cơ cấu và khuôn mẫu của thứ bậc

  và cai trị trên đất.

d. Rôma 12:1

i. Hành động trong sự phục vụ lẫn nhau là thực tế của đời sống Cơ đốc nhân.
ii. “Đừng làm theo điều này, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời.” (Rôma 12:2)
Iii. Ý muốn của Chúa cho chúng ta là những tín hữu là sống trong sự thuận phục lẫn nhau trong sự kính sợ Đấng Christ.

 1. Nếu chúng ta không có một thái độ của sự thuận phục lẫn nhau, không có cộng đồng.

 2. Nếu không có cộng đồng, thì Chúa không hiện diện.

12. “Không có ngọn hải đăng nào sáng hơn ngọn hải đang nào nếu

không có ánh sáng.”
• Trong hội thánh và gia đình chúng ta, chúng ta phải sống như một

người quản lý để mính chứng sự tốt lành và thực tế của cộng đồng.

KẾT LUẬN

Chúa muốn tất cả các tín hữu hành động trong một cộng đồng hiệp nhất. Chúa ra lệnh cho chúng ta là những người tin Chúa phải thuận phục lẫn nhau. Ngài ban cho chúng ta những hướng dẫn cụ thể về sự thuận phục dựa trên những dạng khác nhau của những mối quan hệ trọng đời sống chúng ta. Những người chồng, người vợ phải đến với nhau trong sự thuận phục lẫn nhau. Tất cả chúng ta là những thành viên trong thân thể Đấng Christ phải thuận phục lẫn nhau. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời mỗi một thành viên trong thân thể Đấng Christ đều ngang bằng nhau.

THẢO LUẬN NHÓM

 1. Trong Tân ước định nghĩa đầu là gì?

 2. Những người chồng, người vợ phải thuận phục lẫn nhau như thế nào?

 3. Hậu quả của thứ bậc là gì?

  TỰ NGHIÊN CỨU

  1. Đọc Êphêsô đoạn 5 và 6. Chúa bạn cho những hướng dẫn cụ thể về cách chúng ta phải thuận phục lẫn nhau trong những mối quan hệ cụ thể. Xác định cách bạn có thể hành động tốt hơn theo nguyên tắc Kinh thánh về sự thuận phục lẫn nhau trong cuộc đời của bạn.

  2. Đọc Êphêsô đoạn. Kinh thánh đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách thuận phục lẫn nhau là hành động trong một hôn nhân. Nếu bạn đã kết hôn, xác định cách bạn có thể áp dụng tốt hơn những hướng dẫn này vào trong mối quan hệ của bạn với người phối ngẫu của mình.

  3. Nhận định việc có một thái độ hướng đến người khác có nghĩa là gì?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 6 days trước

Thống Kê Truy Cập

24054119
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
23412
27043
154781
197798
130511
22842610
24054119

05-12-2020 18:33:38

Đang Trực Tuyến

Đang có 648 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.