Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
Tập 5 - Affabel - Cửa Sổ Vào Cõi Đời Đời

Tập 5 - Affabel - Cửa Sổ Vào Cõi Đời Đời

Comments

« Tập 4 - Affabel - Cửa Sổ Vào Cõi Đời Đời Affabel Songs

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.