vizh-TWenfrdees
Chủ nhật, 01 Tháng 7 2018 20:06

Vui Hưởng Tự Do Trong Đấng Christ

Written by
Rate this item
(7 votes)

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc sách của Cô-lô-se và sẽ là tuyệt vời cho cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu | Ngày 1 trong 2 ngày:

Lời đạt và chào-thăm
'Phao-lô, theo ý-muốn Đức Chúa Trời, làm sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung-tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân-điển và sự bình-an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! Trong khi chúng tôi cầu-nguyện cho anh em không thôi, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. ' Cô-lô-se 1:1-3 Phao-lô, theo ý-muốn Đức Chúa Trời, làm sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung-tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân-điển và sự bình-an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! Trong khi chúng tôi cầu-nguyện cho anh em không thôi, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta.' Cô-lô-se 1:1-3.

I. Đức Chúa Jêsus-Christ là đầu trên hết muôn vật, là cội-rễ sự chuộc-tội
(Từ 1:3 đến đoạn 2)
Phao-lô cảm-tạ và cầu-nguyện về đức-tin của người Cô-lô-se
'Trong khi chúng tôi cầu-nguyện cho anh em không thôi, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức-tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus-Christ và về sự yêu-thương của anh em đối với mọi thánh-đồ, vì cớ sự trông-cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin-lành chân-thật mà biết đến. Đạo Tin-lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế-gian; lại kết-quả và tấn-bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao-truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-pháp-ra là bạn đồng-sự thiết-nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp-đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung-thành của Đấng Christ, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu-thương mà anh em cảm-chịu bởi Đức Thánh-Linh. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu-nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy-dẫy sự hiểu-biết về ý-muốn của Ngài, với mọi thứ khôn-ngoan và hiểu-biết thiêng-liêng nữa, hầu cho anh em ăn-ở cách xứng-đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu-biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền-phép vinh-hiển Ngài, được có sức-mạnh mọi bề, để nhịn-nhục vui-vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ-nghiệp của các thánh trong sự sáng-láng: Ngài đã giải-thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối-tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu-dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu-chuộc, là sự tha tội.' Cô-lô-se 1:3-14.

Sự cao-trọng Đấng Christ theo bổn-tánh Đức Chúa Trời
'Ấy chính Ngài là hình-ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân-thể, tức là đầu Hội-thánh. Ngài là ban-đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. và bởi huyết Ngài trên thập-tự-giá, thì đã làm nên hòa-bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa-thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy-dẫy của mình chứa trong Ngài, Còn anh em ngày trước vốn xa-cách Đức Chúa Trời, và là thù-nghịch cùng Ngài bởi ý-tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân-thể của xác-thịt mà khiến anh em hòa-thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh-sạch không vết, không chỗ trách được; miễn là anh em tin Chúa cách vững-vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông-cậy đã truyền ra bởi đạo Tin-lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.' Cô-lô-se 1:15-23.

Chức-vụ và sự khổ-sở của Phao-lô
'Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ-sở vì anh em, tôi lại vì thân-thể Đấng Christ, là Hội-thánh, mà đem xác-thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương-khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của Hội-thánh đó, bởi sự phân-phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần-việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn-vẹn, tức là sự mầu-nhiệm đã giấu-kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh-đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh-hiển của sự mầu-nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông-cậy về vinh-hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao-giảng, lấy mọi sự khôn-ngoan răn-bảo mọi người, dạy-dỗ mọi người, hầu cho bày-tỏ mọi người trở nên trọn-vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp-đỡ mà chiến-đấu, là sức hành-động cách có quyền trong tôi.' Cô-lô-se 1:24-2.

Ngày 2 trong 2 ngày:
II. Lời khuyên bổn-đạo về cách ăn-ở trong xã-hội và gia-đình
(Đoạn 3 và 4)
Đời mới trong Đấng Christ
'Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh-hiển. Vậy hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng-phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn-ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ-bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh-nộ, buồn-giận và hung-ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục-tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công-việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình-tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu-biết đầy-trọn. Tại đây không còn phân-biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt-bì hoặc người không chịu cắt-bì, người dã-man hoặc người Sy-the, người tôi-mọi hoặc người tự-chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhân-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu-thương, vì là dây liên-lạc của sự trọn-lành. Nguyền xin sự bình-an của Đấng Christ cai-trị trong lòng anh em, là bình-an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư-dật mọi sự khôn-ngoan. Hãy dùng những ca-vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng-liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.' Cô-lô-se 3:1-17.

Bổn-phận ở trong nhà
'Hỡi người làm vợ, hãy vâng-phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay-nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng-phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi-tớ, trong mọi sự phải vâng-phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính-sợ Chúa, hãy lấy lòng thật-thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ-nghiệp làm phần-thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn-ở bất-nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất-nghĩa của mình: không tây-vị ai hết.' Cô-lô-se 3:18-25.

Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công-bình chánh-trực đãi tôi-tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.' Cô-lô-se 4:1.

Lời khuyên về sự cầu-nguyện và khôn-ngoan
'Phải bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu-nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu-nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng-đạo, hầu cho tôi được rao-truyền lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng-xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn-ngoan ăn-ở với những người ngoại, và lợi-dụng thì-giờ. Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối-đáp mỗi người là thể nào.' Cô-lô-se 4:2-6.

Sự sai Ti-chi-cơ đi
'Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi-tớ trung-thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình-cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên-ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung-tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng-xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.' Cô-lô-se 4:7-9.

Lời chào-thăm và dặn-dò các điều khác
'Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung-tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng-xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. A-ri-tạc, là bạn đồng-tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú-bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy-bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp-rước tử-tế. Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt-bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên-ủi lòng tôi. Ê-pháp-ra, người hàng-xứ với anh em, tôi-tớ của Đức Chúa Jêsus-Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến-đấu không thôi trong khi cầu-nguyện, để anh em trở nên toàn-vẹn và trọn niềm vâng-phục mọi ý-muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó-nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa. Lu-ca là thầy thuốc rất yêu-dấu, chào anh em, Đê-ma cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội-thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội-thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn-thận về chức-vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận-lãnh, để làm cho thật trọn-vẹn. Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào-thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng-xích của tôi. Nguyền xin ân-điển ở cùng anh em!' Cô-lô-se 4:9-18.

Read 1959 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 17:19
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « 10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form