Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 14:12

Hành Động Ăn Năn

Written by
Rate this item
(1 Vote)

HanhDongAnNan01

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. Trong kế hoạch 5 ngày này, bạn sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh kèm tĩnh nguyện ngắn mỗi ngày, được sắp xếp để giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của việc ăn năn trên bước đường với Đấng Christ. 

Tĩnh nguyện

Ngày 1 trong 5 ngày:

Thi Thiên 51 là lời than khóc của vua Đa-vít với Chúa, xin ăn năn về tội lỗi mà ông đã chìm đắm trong việc đeo đuổi Bát-sê-ba. Bạn có thể hình dung vua Đa-vít quỳ xuống kêu khóc thống thiết với Chúa, xin Ngài tha thứ tội lỗi của ông. Thi Thiên này cũng cho chúng ta biết bức tranh của sự ăn năn sẽ đến trên cuộc đời mỗi chúng ta như thế nào. Đầu tiên, vua Đa-vít nhận biết tội lỗi mình. Tiếp đến, ông xin Chúa tha thứ. Sau đó, ông xin Chúa làm mới lại mình. Cuối cùng, ông cầu xin Chúa giúp đỡ ông sử dụng tội lỗi của mình để dạy dỗ những người đang mê đắm tội lỗi và cần ăn năn. Bạn cần ăn năn những gì trong đời mình? Làm thế nào bạn noi theo gương ăn năn của Đa-vít để tăng trưởng trong mối quan hệ của bạn với Chúa?

'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19 https://www.bible.com/bible/193/PSA.51.1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19sasdfsfsf'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19'Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ, Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa, Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa. Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình, Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.' Thi-thiên 51:1-19.

Ngày 2 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

"Con đang đứng ở phía nào?" Đó là câu hỏi Chúa Jêsus cho bạn trong Lu-ca 13:1-8. Bạn đang ở bên sự ăn năn hay không? Ăn năn dẫn đến sự sống đời đời, trong khi không ăn năn sẽ dẫn đến sự hủy phá. Sứ điệp của Chúa Jêsus rất đơn giản: tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy ăn năn tội lỗi để nhận được một cuộc đời mới. Nếu không ăn năn, sẽ phải chịu sự đoán phạt. Chúa không muốn hủy diệt chúng ta, nhưng Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta sanh bông trái. Hiện giờ cuộc đời bạn đang sanh trái gì? Những tội lỗi nào bạn cần ăn năn để bắt đầu sanh bông trái theo ý Chúa?

'Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của-lễ họ. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn-nạn dường ấy, có tội-lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết thảy sẽ bị hư-mất như vậy. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội-lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư-mất như vậy. Ngài lại phán thí-dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô-ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung-quanh nó rồi đổ phân vào. ' Lu-ca 13:1-8.

Ngày 3 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Ăn năn dẫn đến sự tha thứ. Chúng ta ăn năn và Chúa tha thứ. Sự ăn năn và sự tha thứ không phải là những khái niệm khó. Sự ăn năn là hành động của chúng ta và sự tha thứ được Chúa ban lại cho chúng ta bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài. Tuy rằng tiến trình thì đơn giản, nhưng quyền năng của sự tha thứ của Chúa thì không thể đo lường. Sự tha thứ của Chúa loại bỏ mọi tối tăm trong cuộc đời và đưa chúng ta đến ánh sáng bất kể tội lỗi nào chúng ta đã phạm. Sự tha thứ của Chúa che phủ MỌI tội lỗi của bạn. Làm thể nào để quyền năng cứu chuộc của sự tha thứ từ Chúa thay đổi và tác động tới cuộc đời bạn?

'Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa-dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.' I Giăng 1:5-10.

Ngày 4 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Bạn đã bao giờ bị lạc đường chưa? Đó là một trong những cảm giác nản lòng vì không biết mình sẽ đi đâu. Thực tế, đôi lúc cảm giác đó trở thành sợ hãi. Trong câu 25, sứ đồ Phi-e-rơ so sánh chúng ta như con chiên khi chúng ta đang sống trong tội lỗi mình, đã bị chệch đường và lạc lối. Chúng ta không biết mình đi đâu, nhưng sau khi ăn năn khỏi tội lỗi mình và nhận được sự tha thứ từ Chúa, chúng ta phải quay trở lại bầy chiên của Chúa là Đấng chăn dắt chúng ta. Bạn đang lạc đường ở đâu? Có thể bạn vẫn đang cố gắng đi trên con đường của Chúa, nhưng tiếp tục trầy trật bởi những cám dỗ tội lỗi trong cuộc đời bạn. Hãy xưng tội mình trước Chúa. Ăn năn tội lỗi ngay hôm nay và cầu xin Ngài giúp đỡ để chiến thắng tội lỗi đó hoàn toàn.

'Hỡi kẻ rất yêu-dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác-thịt ưa-thích, là điều chống-trả với linh-hồn. Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm-chê anh em như người gian-ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm-viếng, họ ngợi-khen Đức Chúa Trời. ' I Phi-e-rơ 2:11-12.

Bổn-phận đối với các bậc có quyền

'Hỡi kẻ rất yêu-dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác-thịt ưa-thích, là điều chống-trả với linh-hồn. Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm-chê anh em như người gian-ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm-viếng, họ ngợi-khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép-tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu-muội dại-dột, ấy là ý-muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn-ở như người tự-do, nhưng chớ dùng tự-do làm cái màn che sự hung-ác, song phải coi mình là tôi-mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua. ' I Phi-e-rơ 2:11-17.

Bổn-phận kẻ tôi-tớ

'Hỡi kẻ rất yêu-dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác-thịt ưa-thích, là điều chống-trả với linh-hồn. Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm-chê anh em như người gian-ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm-viếng, họ ngợi-khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép-tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu-muội dại-dột, ấy là ý-muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn-ở như người tự-do, nhưng chớ dùng tự-do làm cái màn che sự hung-ác, song phải coi mình là tôi-mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn-chịu, thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn-chịu sự khốn-khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ làm tôi-tớ, hãy lấy lòng rất kính-sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền-lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương-tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn-nạn trong khi bị oan-ức, ấy là một ơn phước. Anh em đã được kêu-gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối-trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình; Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn-chiên và Giám-mục của linh-hồn mình.' I Phi-e-rơ 2:11-25.

Ngày 5 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Thiên Chúa đã ban con một của Ngài - Chúa Jêsus xuống thế gian với mục đích chính là ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Lu-ca 5:27-32, Chúa Jêsus diễn đạt lại mục vụ của Ngài theo cách sau: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn.” Đấng Cứu Thế đã đến để những kẻ tội lỗi như tôi và bạn có được một cuộc đời mới qua sự ăn năn của chúng ta và sự tha thứ từ Ngài. Cuộc đời của chúng ta được thay đổi mãi mãi khi chúng ta ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa. Công việc của Chúa Cứu Thế cũng là mục vụ của chúng ta. Chúng ta được gọi không phải để làm đại diện cho người công chính, nhưng cho người hư mất và cần được tha thứ. Nếu bạn đã chân thành ăn năn tội lỗi mình và Chúa tha thứ tội lỗi đó, thì bạn có lời chứng để nói lại với những người cần được tha thứ. Cuộc đời biến đổi của bạn sẽ tạo nên thay đổi tương tự cho cuộc đời người khác. Bạn có biết ai cần ăn năn và nhận được tha thứ từ Chúa? Làm thể nào để câu chuyện về sự tha thứ từ Chúa của bạn giúp đỡ người khác tìm đến sự ăn năn?

'Kế đó, Đức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng-thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông-giáo họ lằm-bằm, nói cùng môn-đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công-bình hối-cải, song gọi kẻ có tội. ' Lu-ca 5:27-32.

Read 1111 times Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 22:24
Pin it
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Thái Độ Sự Bảo Đảm »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form