vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese
Chủ nhật, 29 Tháng 4 2018 17:00

Tình Yêu Và Hôn Nhân

Written by
Rate this item
(1 Vote)

TinhYeuVaHonNhan01

Khi bạn suy gẫm về hôn nhân theo lời Kinh Thánh, Chúa sẽ bày tỏ những bài học sâu nhiệm và giúp quan hệ hôn nhân của bạn trở nên gắn kết mạnh mẽ hơn. Kế hoạch "Tình Yêu và Hôn Nhân" mỗi ngày sẽ tập trung vào một đoạn Kinh Thánh và lời dẫn để giúp bạn thảo luận và cầu nguyện cùng người bạn đời. Kế hoạch năm ngày này là một cam kết ngắn hạn nhằm giúp bạn đầu tư vào mối quan hệ trọn đời của bạn.

Tĩnh Nguyện

Ngày 1 trong 5 ngày:

Chúa không đặt ra những kỳ vọng hay bổn phận trong hôn nhân để giẫm lên sự tự do của chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta nhận biết cách sống tốt nhất. Phân đoạn Kinh Thánh về tình yêu thương, sự tôn trọng và sự vâng phục này không luôn đi cùng với những suy nghĩ hay cách sống hiện đại, nhưng chúng ta biết chắc rằng Đấng đã thiết lập hôn nhân sẽ biết cách làm cho nó tốt đẹp. Sau khi cùng nhau đọc lớn tiếng đoạn Kinh Thánh này, các bạn hãy thảo luận về những phần khó hiểu hoặc khó thực hành nhất. Hãy cùng nhau cầu nguyện để Chúa dẫn dắt mỗi người làm tròn bổn phận đã được Ngài lựa chọn cho bạn, để đem vinh quang cho Ngài và vinh dự cho người bạn đời của bạn.

'Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh-sạch, đặng tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh-sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh, vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy. ' Ê-phê-sô 5:22-33 https://www.bible.com/bible/193/EPH.5.22-33'Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh-sạch, đặng tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh-sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh, vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy. ' Ê-phê-sô 5:22-33 https://www.bible.com/bible/193/EPH.5.22-33'Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh-sạch, đặng tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh-sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh, vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy. ' Ê-phê-sô 5:22-33 https://www.bible.com/bible/193/EPH.5.22-33Bổn-phận vợ chồng đối với nhauBổn-phận vợ chồng đối với nhauBổn-phận vợ chồng đối với nhauBổn-phận vợ chồng đối với nhauBổn-phận vợ chồng đối với nhauBổn-phận vợ chồng đối với nhauBổn-phận vợ chồng đối với nhau

'Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh-sạch, đặng tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh-sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh, vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy. ' Ê-phê-sô 5:22-33.

Ngày 2 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Con người cũ của bạn không thể nào tốt lành bằng con người mới trong vai trò một người bạn đời. Đoạn Kinh thánh này thách thức chúng ta bỏ qua những thái độ tiêu cực ảnh hưởng đến hôn nhân lành mạnh và giúp chúng ta mặc lấy bản tánh của Đấng Cứu Thế. Mặc dù điều này nghe dễ như là mặc áo, hãy cùng nhau lớn tiếng đọc và lắng nghe xem tội lỗi nào là khó nhất để bạn từ bỏ, và đức tánh nào của Chúa là khó nhất để bạn mặc lấy. Hãy thú nhận những lần bạn đã thất bại khi mặc lấy tính cách của Ngài và xin người bạn đời tha thứ cho mình. Cầu nguyện cùng nhau xin Chúa cho bạn sự quyết tâm để mặc đi mặc lại tính cách của Ngài mỗi ngày.

'Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh-hiển. Vậy hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng-phục; Nhưng bây giờ anh em nên trừ-bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh-nộ, buồn-giận và hung-ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục-tỉu nào ra từ miệng anh em. lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn-ở như vậy. mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình-tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu-biết đầy-trọn. Tại đây không còn phân-biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt-bì hoặc người không chịu cắt-bì, người dã-man hoặc người Sy-the, người tôi-mọi hoặc người tự-chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công-việc nó, nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu-thương, vì là dây liên-lạc của sự trọn-lành. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư-dật mọi sự khôn-ngoan. Hãy dùng những ca-vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng-liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. ' Cô-lô-se 3:1-11,13-14,16.

Bổn-phận ở trong nhà

'Hỡi người làm vợ, hãy vâng-phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay-nghiệt với người. ' Cô-lô-se 3:18-19

Ngày 3 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Từ "yêu thương" được sử dụng theo rất nhiều cách. Nhưng Đấng Yêu Thương đã cho chúng ta một định nghĩa rõ ràng trong Lời Ngài. Đoạn kinh văn này thách thức chúng ta yêu thương theo tiêu chuẩn của Chúa, như chúng ta đã được Ngài yêu thương. Danh sách này không hề dễ dàng để chúng ta làm theo - quả thật là không thể nếu không có tình thương của Chúa chảy tràn trong chúng ta và qua chúng ta. Sau khi cùng đọc lớn tiếng phân đoạn này, các bạn hãy cho nhau biết mình cảm nhận yêu thương nhiều nhất như thế nào. Hãy cầu nguyện để Chúa càng tăng khả năng để các bạn yêu thương lẫn nhau bằng tình yêu của Ngài.

'Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên-sứ, nếu không có tình yêu-thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập-chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên-tri, cùng biết đủ các sự mầu-nhiệm và mọi sự hay-biết; dầu tôi có cả đức-tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu-thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân-phát gia-tài để nuôi kẻ nghèo-khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu-thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu-thương hay nhịn-nhục; tình yêu-thương hay nhân-từ; tình yêu-thương chẳng ghen-tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu-ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư-lợi, chẳng nóng-giận, chẳng nghi-ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công-bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu-thương hay dung-thứ mọi sự, tin mọi sự, trông-cậy mọi sự, nín-chịu mọi sự. Tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ. Các lời tiên-tri sẽ hết, sự ban-cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông-biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu-biết chưa trọn-vẹn, nói tiên-tri cũng chưa trọn-vẹn; song lúc sự trọn-lành đã đến, thì sự chưa được trọn-lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ; khi tôi đã thành-nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức-tin, sự trông-cậy, tình yêu-thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu-thương. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập-mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. ' I Cô-rinh-tô 13:1-13.

Ngày 4 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Có thể hiểu được tại sao chúng ta không nghĩ đến người bạn đời như là anh chị em mình, nhưng đoạn Kinh Thánh này với một câu gốc tuyệt vời về hôn nhân đã bắt đầu bằng cách nhắc nhở chúng ta yêu thương nhau như anh chị em trong Đấng Christ. Hãy đọc lớn tiếng phân đoạn này cùng nhau, sau đó thảo luận những điểm liên quan đến mối quan hệ của bạn. Hãy thảo luận tại sao ứng xử với bạn bè Cơ Đốc nhân đôi khi lại dễ dàng hơn với người trong gia đình. Hãy cùng cầu nguyện với Chúa để hôn nhân của bạn trở thành tấm gương về tình yêu của Đấng Cứu Thế. Xin Ngài hướng dẫn hai bạn trở thành những người tiên phong để chỉ ra tình yêu không thay đổi của Thiên Chúa.

'Hãy hằng có tình yêu-thương anh em. Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp-đãi thiên-sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng-xích, như mình cùng phải xiềng-xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược-đãi, vì mình cũng có thân-thể giống như họ. Mọi người phải kính-trọng sự hôn-nhân, chốn khuê-phòng chớ có ô-uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán-phạt kẻ dâm-dục cùng kẻ phạm tội ngoại-tình. Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp-đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? Hãy nhớ những người dắt-dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối-cùng đời họ là thể nào, và học-đòi đức-tin họ. Đức Chúa Jêsus-Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay-đổi. ' Hê-bơ-rơ 13:1-8.

Ngày 5 trong 5 ngày:

Tĩnh nguyện

Mặc dù đoạn Kinh Thánh này nói về tội ngoại tình, nhưng cũng đưa ra lời khuyên dạy tốt để khiến mối quan hệ hôn nhân của chúng ta trở nên mặn nồng và tròn bổn phận như chúng ta mơ ước và đáng phải có. Sau khi đọc lớn tiếng đoạn Kinh Thánh này cùng nhau, hãy chia sẻ điều đầu tiên mà người phối ngẫu gây ấn tượng với bạn, và những điều mà bạn vẫn yêu cho đến ngày hôm nay. Thay vì thảo luận những điều hôn nhân của bạn không có, hãy chia sẻ những mẩu chuyện của thời còn tìm hiểu nhau và nhắc lại những điểm nổi bật của thời gian ở bên nhau. Và tùy theo dòng ký ức dẫn dắt, lần này bạn có thể hoặc không cần phải kết thúc bằng cách cầu nguyện.

Khuyên tránh-trốn người dâm-phụ

'Hỡi con, hãy chăm-chỉ về sự khôn-ngoan ta, Khá nghiêng tai qua nghe lời thông-sáng ta; Để con gìn-giữ sự dẽ-dặt, Và môi con bảo-tồn sự tri-thức. Vì môi kẻ dâm-phụ đặt ra mật, Và miệng nó dịu hơn dầu; Nhưng rốt lại đắng như ngải-cứu, Bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chốn chết; Bước nó đụng đến Âm-phủ. Nó không tìm đặng con đường bằng-thẳng của sự sống; Các lối nó lầm-lạc, song nó chẳng biết đến. Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta; Chớ lìa-bỏ các lời của miệng ta. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, Đừng lại gần cửa nhà nó; E con trao sự danh-dự mình cho kẻ khác, Và năm tuổi con cho kẻ hung-bạo; E người lạ được no-nê hóa-tài con, Và công-lao con về nhà kẻ ngoại; Kẻo đến cuối-cùng con phải rên-siết, Vì thịt và thân-thể con đã bị hao-mòn, Rồi con nói rằng: Cớ sao tôi ghét lời khuyên-dạy, Và lòng tôi khinh-bỉ sự quở-trách? Nhân sao tôi không vâng theo tiếng giáo-sư tôi, Và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy-dỗ tôi? Tại giữa dân-sự và hội-chúng, Tôi thiếu điều bị sa vào các thứ tai-họa. Hãy uống nước hồ con chứa, Và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, Chớ thông-dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn-mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui-thích nơi vợ con cưới buổi đang-thì, Như nai cái đáng thương, và hoàng-dương có duyên tốt, Nguyện nương-long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái-tình nàng khiến cho con say-mê mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê-mệt người dâm-phụ, Và nâng-niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ. Kẻ hung-dữ sẽ bị gian-ác mình bắt phải, Và bị dây tội-lỗi mình vấn-buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên-dạy. Và bị lầm-lạc vì ngu-dại quá.' Châm-ngôn 5:1-23.

Read 1248 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:20
Pin it
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Sự Lo Lắng Tình Dục »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form