vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese
Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 13:05

Hôn Nhân

Written by
Rate this item
(1 Vote)

HonNhan01

Hôn nhân là mối quan hệ đầy thách thức và vô cùng quan trọng. Và chúng ta thì lại thường quên mất rằng việc nói "Tôi đồng ý" chỉ mới là điểm khởi đầu mà thôi. Thật may cho chúng ta vì Lời Chúa dạy rất nhiều về hôn nhân đối với người chồng cũng như người vợ. Từng phân đoạn Kinh Thánh ngắn dành cho mỗi ngày đọc được thiết kế để giúp bạn lớn lên trong sự hiểu biết về ý tưởng sáng tạo hôn nhân của Đức Chúa Trời - và giúp cho mối quan hệ của bạn với người bạn đời của mình càng thêm đậm sâu theo thời gian.

Ngày 1 trong 5 ngày:

Sáng-thế Ký 2:18-25

18Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp-đỡ giống như nó. 19Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. 20A-đam đặt tên các loài súc-vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp-đỡ giống như mình hết. 21Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. 25Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần-truồng, mà chẳng hổ-thẹn.

Ê-xơ-tê 1:20-22

20Khi chiếu-chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn-kính chồng mình, từ người sang-trọng cho đến kẻ nhỏ-hèn. 21Lời nầy đẹp ý vua và các quan-trưởng; vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đã luận, 22hạ chiếu cho các tỉnh của vua, theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn-ông phải làm chủ của nhà mình, và lấy tiếng bổn-xứ mình mà dạy-biểu.

Châm-ngôn 5:18

18Nguyện nguồn-mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui-thích nơi vợ con cưới buổi đang-thì.

Châm-ngôn 18:22

22Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước, Và hưởng được ân-điển của Đức Giê-hô-va.

Châm-ngôn 31:10-31

10Một người nữ tài-đức ai sẽ tìm được? Giá-trị nàng trổi hơn châu-ngọc. 11Lòng người chồng tin-cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê-lợi. 12Trọn đời nàng làm cho chồng được ích-lợi, Chớ chẳng hề sự tổn-hại. 13Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, Lạc-ý lấy tay mình mà làm công-việc. 14Nàng giống như các chiếc tàu buôn-bán, Ở từ chỗ xa chở bánh mình về. 15Nàng thức-dậy khi trời còn tối, Phát vật-thực cho người nhà mình, Và cắt công-việc cho các tớ gái mình. 16Nàng tưởng đến một đồng-ruộng, bèn mua nó được; Nhờ hoa-lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. 17Nàng thắt lưng bằng sức-lực, Và làm hai cánh tay mình ra mạnh-mẽ. 18Nàng cảm thấy công-việc mình được ích-lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. 19Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con cúi. 20Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó-khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo-khổ. 21Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông-chiên đỏ sặm. 22Nàng làm lấy những chăn-mền; Áo-xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. 23Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng-lão của xứ. 24Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn. 25Nàng mặc lấy sức-lực và oai-phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui-cười. 26Nàng mở miệng ra cách khôn-ngoan, Phép-tắc nhân-từ ở nơi lưỡi nàng. 27Nàng coi-sóc đường-lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng-nhác. 28Con cái nàng chỗi-dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chỗi-dậy, và khen-ngợi nàng rằng: 29Có nhiều người con gái làm-lụng cách tài-đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy. 30Duyên là giả-dối, sắc lại hư-không; Nhưng người nữ nào kính-sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen-ngợi. 31Hãy ban cho nàng bông-trái của tay nàng; Khá để các công-việc nàng ngợi-khen nàng tại trong cửa thành.

Ngày 2 trong 5 ngày:

Truyền-đạo 9:9

9Trọn các ngày của đời hư-không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui-vẻ cùng vợ mình yêu-dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công-lao mình làm ở dưới mặt trời. Giê-rê-mi 29:6 6hãy lấy vợ, đẻ con trai và con gái; hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi.

Ngày 3 trong 5 ngày:

Mác 10:1-12

1Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ-cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm-họp cùng Ngài, Ngài dạy-dỗ chúng y như lệ thường. 2Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng? 3Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? 4Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. 5Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng-cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho. 6Nhưng từ lúc đầu sáng-thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. 7Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính-díu với vợ; 8và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. 9Vậy, người ta không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp. 10Khi ở trong nhà, môn-đồ lại hỏi Ngài về việc ấy; 11Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà-dâm với người; 12còn nếu người đàn-bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà-dâm.

Giăng 2:1-11

1Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. 2Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn-đồ Ngài. 3Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 4Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn-bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. 5Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. 6Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước. 7Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. 8Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. 9Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, 10mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa-vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. 11Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ-bày sự vinh-hiển của mình như vậy; môn-đồ bèn tin Ngài.

Rô-ma 7:1-3

1Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật-pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật-pháp chỉ cai-trị người ta khi còn sống hay sao? 2Cho nên, đàn-bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật-pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật-pháp đã buộc mình với chồng. 3Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn-bà ngoại-tình; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông-tha khỏi luật-pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn-bà ngoại-tình vậy.

Ngày 4 trong 5 ngày:

I Cô-rinh-tô 7:1-40

1Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn-ông không đụng đến đàn-bà là hay hơn. 2Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm-dục, thì mỗi người đàn-ông phải có vợ, mỗi người đàn-bà phải có chồng. 3Chồng phải làm hết bổn-phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 4Vợ không có quyền tự-chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự-chủ về thân mình, bèn là vợ. 5Đừng từ-chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng-thuận tạm-thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám-dỗ chăng. 6Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền-biểu. 7Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. 8Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa-bụa rằng ở được như tôi thì hơn. 9Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un-đốt.

Về đạo vợ chồng. – Tín-đồ của Đấng Christ trong các đấng-bậc xã-hội

10Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa-bỏ chồng, 11(ví bằng đã phân-rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa-thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ. 12Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại-đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để-bỏ. 13Lại nếu một người đàn-bà có chồng ngoại-đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 14Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con-cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. 15Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân-rẽ, thì cho phân-rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm-buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn-ở trong sự bình-an. 16Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình?

Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình? 17Rốt lại, ai nấy phải ăn-ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội-thánh. 18Có người nào đã chịu phép cắt-bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt-bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt-bì mà được gọi chăng? thì chớ chịu phép cắt-bì. 19Chịu cắt-bì chẳng hề gì, không chịu cắt-bì cũng chẳng hề gì; sự quan-hệ là giữ các điều-răn của Đức Chúa Trời. 20Ai nấy khi được gọi ở đấng-bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng-bậc ấy. 21Ngươi đương làm tôi-mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo; song nếu ngươi có thể được tự-do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. 22Vì kẻ tôi-mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông-tha; cũng một lẽ ấy, ai đương tự-do mà được gọi, thì làm tôi-mọi của Đấng Christ. 23Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi-mọi của người ta làm chi. 24Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng-bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng-bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.

Về sự bất-hôn

25Về những kẻ đồng-thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương-xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên-bảo. 26Vậy tôi tưởng vì cớ tai-vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. 27Có phải ngươi đã bị vấn-vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn-vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. 28Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng-trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó-khăn về xác-thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. 29Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo nầy: Thì-giờ ngắn-ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; 30kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì; 31và kẻ dùng của thế-gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình-trạng thế-gian nầy qua đi. 32Vả, tôi muốn anh em được thong-thả chẳng phải lo-lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. 33Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. 34Người nữ có chồng và đồng-trinh cũng khác nhau như vậy: Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân-thể và tinh-thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình.

35Tôi nói điều đó vì sự ích-lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân-tâm mà hầu việc Chúa. 36Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng-trinh mình lỡ thì, và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì; trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. 37Song có ai được tự-chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt-buộc, mà trong lòng đã quyết-định cách vững-vàng giữ con gái mình đồng-trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết-chí. 38Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ; song kẻ không gả, còn làm phải lẽ hơn nữa. 39Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự-do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. 40Nhưng, theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có Thánh-Linh của Đức Chúa Trời.

Ngày 5 trong 5 ngày:

Ê-phê-sô 5:22-33

22Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, 23vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. 24Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh, 26để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh-sạch, 27đặng tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh-sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 28Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 29Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh, 30vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài. 31Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 32Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy. 33Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Cô-lô-se 3:18-21

18Hỡi người làm vợ, hãy vâng-phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. 19Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay-nghiệt với người. 20Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng-phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hê-bơ-rơ 13:4 4Mọi người phải kính-trọng sự hôn-nhân, chốn khuê-phòng chớ có ô-uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán-phạt kẻ dâm-dục cùng kẻ phạm tội ngoại-tình.

Read 1232 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:20
Pin it
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Tại Sao Chúa Yêu Tôi? Sự Lo Lắng »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form