vizh-TWenfrdees
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 12:55

Tại Sao Chúa Yêu Tôi?

Written by
Rate this item
(11 votes)

TaiSaoChuaYeuToi01

Tại sao Chúa yêu tôi?

Câu hỏi:

Khi nhắc đến Chúa, tất cả chúng ta đều có những câu hỏi này. Bỏ qua những khác biệt văn hóa đi thì một trong những câu hỏi mà cá nhân mỗi chúng ta hầu như đều tự hỏi mình là "Tại sao Chúa yêu tôi?"

Hoặc có lẽ là "Làm sao Ngài có thể yêu tôi?"

Suốt lịch đọc này, bạn sẽ tiếp xúc với tổng cộng là 26 phân đoạn Kinh Thánh - mỗi đoạn đều bày tỏ sự thật về tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho bạn.

Ngày 1 trong 5 ngày:

„Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản-trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc-vật, loài côn-trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.“
‭‭Sáng-thế Ký‬ ‭1:26-27‬

„Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va tríu-mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương-yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ-phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô-lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành-tín, giữ sự giao-ước và nhân-từ đến ngàn đời cho những người yêu-mến Ngài và vâng-giữ các điều-răn Ngài; và Ngài báo-ứng nhãn-tiền cho những kẻ ghét Ngài, mà hủy-diệt chúng nó đi. Ngài không trì-hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo-ứng nhãn-tiền cho kẻ đó.“
‭‭Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭7:6-10‬

„Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân-từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành-tín Ngài đến tận các mây. Sự công-bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời; Sự đoán-xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo-tồn loài người và thú vật. Hỡi Đức Chúa Trời sự nhân-từ Chúa quí biết bao! Con-cái loài người nương-náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư-dật của nhà Chúa mà được thỏa-nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước-lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh-sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, Và ban sự công-bình Chúa cho mọi người có lòng ngay-thẳng,“
‭‭Thi-thiên‬ ‭36:5-10‬

„Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền-thờ Chúa, Chúng tôi có tưởng đến sự nhân-từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào, Thì sự ngợi-khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất; Tay hữu Chúa đầy-dẫy sự công-bình.“
‭‭Thi-thiên‬ ‭48:9-10‬

„Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh-tươi trong nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ-cậy nơi lòng nhân-từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô-cùng. Tôi sẽ cảm-tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó; Tôi sẽ trông-cậy nơi danh Chúa Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt-lành.“
‭‭Thi-thiên‬ ‭52:8-9‬

„Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ-dạy cho tôi biết đường-lối Ngài, Thì tôi sẽ đi theo sự chân-thật của Ngài; Xin khiến tôi một lòng kính-sợ danh Ngài. Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi-khen Chúa, Tôn-vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân-từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, Và Chúa đã giải-cứu linh-hồn tôi khỏi Âm-phủ sâu hơn hết. Hỡi Đức Chúa Trời những kẻ kiêu-ngạo đã dấy nghịch cùng tôi, Một lũ người hung-bạo tìm hại mạng-sống tôi; Chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương-xót và làm ơn, Chậm nóng-giận, có sự nhân-từ và sự chân-thật dư-dật. Ôi! cầu Chúa đoái-xem tôi, và thương-xót tôi; Xin hãy ban sức-lực Chúa cho tôi-tớ Chúa, Và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu-hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, Hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy, và bị hổ-thẹn; Vì, Đức Giê-hô-va ơi, chánh Ngài đã giúp-đỡ và an-ủi tôi.“
‭‭Thi-thiên‬ ‭86:11-17‬

„Ngài không đãi chúng tôi theo tội-lỗi chúng tôi, Cũng không báo-trả chúng tôi tùy sự gian-ác của chúng tôi. Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân-từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính-sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi-phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.“
‭‭Thi-thiên‬ ‭103:10-12‬

Ngày 2 trong 5 ngày:

„Hãy cảm-tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm-tạ Đức Chúa Trời của các thần, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm-tạ Chúa của muôn chúa; Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn-lao, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài đã nhờ sự khôn-sáng mà dựng nên các từng trời, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài trương đất ra trên các nước, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Dựng nên những vì sáng lớn, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Mặt trời đặng cai-trị ban ngày, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai-trị ban đêm, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa chúng nó, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Dùng cánh tay quyền-năng giơ thẳng ra, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài phân Biển-đỏ ra làm hai, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Xô Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển-đỏ, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài dẫn dân-sự Ngài qua đồng vắng, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Đánh bại các vua lớn, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Đánh giết những vua có danh, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Tức là Si-hôn, vua dân A-mô-rít, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Và Óc, vua Ba-san, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài ban xứ chúng nó làm sản-nghiệp, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Tức làm sản-nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, là kẻ tôi-tớ Ngài, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài nhớ đến bực hèn-hạ chúng tôi, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Giải-cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu-địch, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Ngài cũng ban đồ-ăn cho mọi loài xác-thịt, Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời; Hãy cảm-tạ Đức Chúa Trời của các từng trời! Vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.“
‭‭Thi-thiên‬ ‭136:1-26‬ ‭

Ngày 3 trong 5 ngày:

„Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng.“
‭‭Giê-rê-mi‬ ‭29:11-13‬

„Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu-thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân-từ mà kéo ngươi đến.“
‭‭Giê-rê-mi‬ ‭31:3‬

„Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải-cứu ngươi: Ngài sẽ vui-mừng cả-thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu-thương mình, Ngài sẽ nín-lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca-hát mừng-rỡ.“
‭‭Sô-phô-ni‬ ‭3:17‬

„Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý-muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí-trọng hơn nhiều con chim sẻ.“
‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭10:29-31‬

„Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang-đàng, tiêu sạch gia-tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn-xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh-ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư-dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương-xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy-tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi-sự vui-mừng. Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy-tớ mà hỏi cớ gì. Đầy-tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh-khoẻ. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn-hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia-tài cha với phường điếm-đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui-mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.“
‭‭Lu-ca‬ ‭15:11-32‬

Ngày 4 trong 5 ngày:

„Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu.“
‭‭Giăng‬ ‭3:16-17‬

„Như Cha đã yêu-thương ta thể nào, ta cũng yêu-thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu-thương của ta. Nếu các ngươi vâng-giữ các điều-răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu-thương ta, cũng như chính ta đã vâng-giữ các điều-răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu-thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui-mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui-mừng các ngươi được trọn-vẹn. Điều-răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn-hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy-tớ nữa, vì đầy-tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn-hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu-xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều-răn đó, đặng các ngươi yêu-mến lẫn nhau vậy.“
‭‭Giăng‬ ‭15:9-17‬

„Thật vậy, khi chúng ta còn yếu-đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.“
‭‭Rô-ma‬ ‭5:6-8‬

„Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu —“
‭‭Ê-phê-sô‬ ‭2:4-5‬ ‭

„tôi cầu-xin Ngài tùy sự giàu-có vinh-hiển Ngài khiến anh em được quyền-phép bởi Thánh-Linh mà nên mạnh-mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức-tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu-thương, được hiệp cùng các thánh-đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu-thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết, hầu cho anh em được đầy-dẫy mọi sự dư-dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền-lực cảm-động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô-cùng mọi việc chúng ta cầu-xin hoặc suy-tưởng, nguyền Ngài được vinh-hiển trong Hội-thánh, và trong Đức Chúa Jêsus-Christ, trải các thời-đại, đời đời vô-cùng! A-men.“
‭‭Ê-phê-sô‬ ‭3:16-21‬

Ngày 5 trong 5 ngày:

„Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu-thương, cũng như Đấng Christ đã yêu-thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế-lễ, như một thức hương có mùi thơm.“
‭‭Ê-phê-sô‬ ‭5:1-2‬

„Nhưng từ khi lòng nhân-từ của Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, và tình thương-yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công-bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương-xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại-sanh và sự đổi mới của Đức Thánh-Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư-dật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, Cứu-Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công-bình, trở nên con kế-tự của Ngài trong sự trông-cậy của sự sống đời đời.“
‭‭Tít‬ ‭3:4-7‬

„Vả, Đấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là Đấng công-bình thay cho kẻ không công-bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác-thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh-hồn thì được sống.“
‭‭I Phi-e-rơ‬ ‭3:18‬

„Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu-thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con-cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con-cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế-gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.“
‭‭I Giăng‬ ‭3:1‬

„Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày-tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế-gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu-dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu-mến Ngài được trọn-vẹn trong chúng ta.“
‭‭I Giăng‬ ‭4:8-12‬

„Chúng ta đã biết và tin sự yêu-thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu-thương, ai ở trong sự yêu-thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.“
‭‭I Giăng‬ ‭4:16‬

„Khi các sinh-vật lấy những sự vinh-hiển, tôn-quí, cảm-tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời, thì hai mươi bốn trưởng-lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ-lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều-thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên.“
‭‭Khải-huyền‬ ‭4:9-11‬ 

Read 1814 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:22
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Năng Lực Của Một Lời Hôn Nhân »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form