Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

Đại Hội Lửa Hamburg 17-18.05.2019

From Friday 17 May 2019 -  18:00
To Saturday 18 May 2019 - 19:30
Hits : 982
by Quang Harvest
DaiHoiLuaPromo-Material-Folien.jpg

DaiHoiLuaHamburgFire2019

 

How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Romans 10:14
'Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao? ' Rô-ma 10:14 https://my.bible.com/bible/193/ROM.10.14'Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao? ' Rô-ma 10:14 https://my.bible.com/bible/193/ROM.10.14'Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao? ' Rô-ma 10:14 https://my.bible.com/bible/193/ROM.10.14'Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?'
Rô-ma 10:14
'Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?' Rô-ma 10:14
Programm (Chương trình)

Freiday 17. May 2019 (Thứ sáu 17 Tháng 5 năm 2019)


Entry:

Vào Cửa:

18:00

Session 1: Speaker

Phần 1: Diễn giả

19:30

Saturday 18. May 2019 (Ngày thứ bảy 18 tháng 5 năm 2019)

 

Entry (Vào Cửa): 7:30

Session 2: Speaker
with Kids Festival (6-12 years)

Phần 2: Diễn giả
với lễ hội trẻ em (6-12 tuổi)

8:30

Session 3: Speaker
with Kids Festival (6-12 years)

Phần 3: Diễn giả
với lễ hội trẻ em (6-12 tuổi)
10:00

Session 4: Speaker
with Kids Festival (6-12 years)

Phần 4: Diễn giả
với lễ hội trẻ em (6-12 tuổi)
13:00

Session 5: Speaker
with Kids Festival (6-12 years)

Phần 5: Diễn giả
với lễ hội trẻ em (6-12 tuổi)
14:30

Session 6: Speaker
Childcare for children (6-12 years)

Phần 6: Diễn giả
Chăm sóc trẻ em (6-12 tuổi)

17:30
 

Entry prices (Giá vào)

The purchase of a ticket is required for all events. Tickets online until 10.05.2019. After that at the door, if tickets are still available.

Việc mua vé là cần thiết cho tất cả các sự kiện. Vé trực tuyến đến ngày 10.05.2019. Sau đó tại cửa, nếu vé vẫn còn.

HVV-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr Hamburg bereits im Preis enthalten Early bird until (Giá trước ngày)
31.12.2018
Price until (Giá đến)
10.05.2019
At the venue (Tại địa điểm)
Adults (Người lớn) *39,- *49,- *59,-
Teens und Students (Thanh thiếu niên sinh viên) *29,- *39,- *49,-
Kids (6–12 years) Trẻ em (6 người12 tuổi) 1 child (trẻ em) € 15
more (thêm) € 5*
*15,-
Small children (0–5 years) Trẻ nhỏ (0-5 tuổi) free (miễn phí) free (miễn phí)

*Plus reservation charges
When purchasing an entry ticket for the event, the HVV Ticket for public transport in Hamburg is already included in the price.

*Cộng thêm phí đặt
Khi mua vé vào cửa cho sự kiện, Vé HVV cho giao thông công cộng ở Hamburg đã được bao gồm trong giá.


 
Evangelist (Nhà truyền giáo)
Reinhard Bonnke

“At 11 years of age, I experienced the baptism of the Holy Spirit, and was baptized in water a few weeks later in Hamburg-Barmbek. A life in God’s power began. We’ve seen entire populations impacted by the Gospel and millions of people coming to Jesus. Now I’m 79 years old and want to give this burning torch to the next generation. That’s why I’ll be in Hamburg in May 2019. Come! The Lord will do great things!”
Lúc 11 tuổi, tôi đã kinh nghiệm được bắp tem bằng Đức Thánh Linh và được bắp têm trong nước vài tuần sau đó tại Hamburg-Barmbek. Một đời sống trong quyền năng Đức Chúa Trời đã khởi động trên tôi. Chúng tôi đã thấy vô sô dân số được ảnh hưởng bởi Tin Lành và hàng triệu người đến với Chúa Giêsu. Bây giờ tôi đã 79 tuổi và muốn trao ngọn đuốc cháy này cho thế hệ tiếp theo. Đó là lý do tại sao tôi sẽ có mặt tại Hamburg vào tháng 5 năm 2019. Hãy đến! Chúa sẽ làm những điều tuyệt vời!
 

Evangelist (Nhà truyền giáo)

Daniel Kolenda

Daniel Kolenda is the President of ‘Christ of all Nations’, a fifth-generation preacher, a modern evangelist and much-loved international speaker. He studied at Southeastern University in Lakeland, Florida, as well as at the Brownsville School of Ministry in Pensacola, Florida. Evangelist Reinhard Bonnke appointed him as his successor several years ago, to lead the ministry of CfaN into the future.

Daniel Kolenda là Chủ tịch của ‘Christ của tất cả các quốc gia, một nhà truyền giáo thế hệ thứ năm, một nhà truyền giáo hiện đại và là diễn giả quốc tế rất được yêu mến. Ông học tại Đại học Đông Nam ở Lakeland, Florida, cũng như tại Trường Bộ Brownsville ở Pensacola, Florida. Nhà truyền giáo Reinhard Bonke đã bổ nhiệm ông làm người kế vị vài năm trước, để lãnh đạo Bộ CfaN trong tương lai. 

 

Pastor (Mục sư)

Peter Wenz

Peter Wenz has been head pastor of the “Stuttgart Gospel Forum’ since 1984, a swiftly growing charismatic church. Along with his service in the local churches, he also often travels to minister. Amongst other things, he leads a network of different churches and Christian ministries in over 20 countries. His core message is the love and goodness of God, the necessity for an authentic, consistent lifestyle, the social responsibility of Christians in this world, and the importance of unity in the Body of Christ.

Peter Wenz là mục sư chính của Diễn đàn Tin Lành Stuttgart Stuttgart từ năm 1984, một nhà thờ lôi cuốn đang phát triển nhanh chóng. Cùng với sự phục vụ của ông trong các nhà thờ địa phương, ông cũng thường đi du lịch huấn luyện cho mục sư. Trong số những thứ khác, ông lãnh đạo một mạng lưới các nhà thờ và các bộ Cơ đốc giáo khác nhau ở hơn 20 quốc gia. Thông điệp cốt lõi của ông là tình yêu và sự tốt lành của Đức Chúa Trời, sự cần thiết cho một lối sống đích thực, nhất quán, trách nhiệm xã hội của các Cơ đốc giáo trong thế giới này và tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong Thân thể Đấng Christ.

 

Evangelist (Nhà truyền giáo)

Todd White

Todd White is likewise a well-known international speaker. He was a drug addict and an atheist before he was set free from his addictions by Jesus Christ. It is his goal to encourage people grow in their own unique personalities and to demonstrate that the Spirit of God wants to work actively in every Christian, allowing them to live a Christian lifestyle in every moment and in every place.

Todd White cũng là một diễn giả quốc tế nổi tiếng. Ông là một người nghiện ma túy và vô thần trước khi ông được Chúa Jesus Christ giải thoát khỏi cơn nghiện. Mục tiêu của ông là khuyến khích mọi người phát triển theo những tính cách độc đáo của riêng họ và để chứng minh rằng Thần của Chúa muốn hoạt động tích cực trong mỗi Cơ đốc nhân, cho phép họ sống một lối sống Cơ đốc nhân ở mọi thời điểm và mọi nơi. 

 

Evangelist (Nhà truyền giáo)

Suzette Hattingh

From 1980 to 1996, Suzette worked for Christ for all Nations, and was Reinhard Bonnke’s co-evangelist. Later, she founded ‘Voice in the City’, together with Gayle Claxton, an international missions organization. The ministry’s goal is to reach lost and broken-hearted people with the Gospel, no matter what life situation these people find themselves in, or what paths they’ve walked in the past. A significant part of their ministry is healing, where God has used Suzette mightily in signs and wonders.

Từ 1980 đến 1996, Suzette làm việc cho Đấng Christ cho tất cả các quốc gia, và là nhà đồng truyền giáo Reinhard Bonke. Sau đó, bà thành lập ‘Tiếng nói trong thành phố, cùng với Gayle Claxton, một tổ chức truyền giáo quốc tế. Mục tiêu của Bộ Mục vụ là tiếp cận những người hư mất và tan vỡ với Tin Lành Phúc Âm, bất kể tình huống cuộc sống mà những người này tự tìm đến, hay con đường họ đã đi trong quá khứ. Một phần quan trọng trong chức vụ của bà là chữa lành, Chúa đã sử dụng Suzette rất nhiều bằng các dấu kỳ và phép lạ.

 
 
The event started -611 days ago
 
 
 
No Location Specified

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.