Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 2 - Đức Chúa Trời

Chương 2 - ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Êsai 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi Thiên 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

caygaycuanguoichanbaychuong2 1210x905 


A. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO?

1. Đức Chúa Trời Là Đấng Sáng Tạo Mọi Sự

“Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ phượng Chúa” (Nêhêmi 9:6) “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi” (Thi Thiên 139:13).

2. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng

”...ngươi là ai mà dám cãi lại ý muốn của Đức Chúa Trời?...Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét sao?! !...” (Rôma 9:19-20) “Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật” (I Sửký 29:11) “Vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin và suy tưởng” (Êphêsô 3:20).

3. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri

“Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13) ”...Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết hết mọi sự" (I Giăng 3:20).

4. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết

“Chẳng có ai thánh như Đức Giê-hô-va; chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời chúng ta” (ISáng Thế Ký 2:2).

5. Đức Chúa Trời là Đấng Thần Linh

“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24).

6. Đức Chúa Trời Là Một Thân Vị Bạn Có Thể Quen Biết

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em...” (Giăng 4:8). “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.” (Thi Thiên 145:18).

7. Đức Chúa Trời Là Một Người Cha Yêu Thương

“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ ra cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài...” (IGiăng 3:1).
 

B. CÁC ĐỀN THỜ KHÔNG THỂ CHỨA NỔI NGÀI

“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Cũng không cần tay người ta phục dịch như thể Ngài cần điều gì. Vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, và có, y như xưa một vài thi nhơn của các ngươi nói rằng: chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:24,25,28).

C. CHÚNG TA ĐƯỢC

1. Được Đức Chúa Trời Tạo Dựng

“Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:14-16).

2. Được Đức Chúa Trời Sở Hữu

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (ICôrinthtô 6:19-20)

3. Được Kêu Gọi Để Thờ Phượng Đức Chúa Trời

“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn của Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên” (Khải Huyền 4:11).

D. THỰC HIỆN MỘT QUYẾT ĐỊNH

“Đức Chúa Giêxu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mathiơ 22:37). Thánh Kinh cho chúng ta biết về một con người tên là Giôsuê. Ông là nhà lãnh đạo vĩ đại của quốc gia Ysơraên. Dân sự đã lang thang bốn mươi năm trong đồng vắng, không có một xứ sở cho họ. Dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Giôsuê đã đưa họ đến sự đắc thắng các quốc gia gian ác sống trên đất Canaan, và chiếm hữu xứ sở của họ cho một dân tộc vô gia cư. Rồi Giôsuê đã thách thức toàn thể dân sự thực hiện một quyết định: ”...thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc là các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amôrít trong xứ mà các ngươi ở; NHƯNG TA VÀ NHÀ TA SẼ PHỤC SỰ ĐỨC GIÊHÔVA” (Giôsuê 24:15).

Một thách thức tương tự đến với mỗi chúng ta. Ngày nay bạn có muốn thực hiện lời hứa nguyện tương tự như Giôsuê không?


LỜI CAM KẾT CỦA TÔI

Hôm nay tôi dành sự thờ phượng cho Đức Chúa Trời Có Một Và Thật của trời và đất, tôi xin đầu phục ý chí, cuộc đời và mọi sở hữu của tôi cho Ngài. Kể từ hôm nay tôi quyết định không bao giờ thờ phượng một thần nào khác. Sự thờ phượng của tôi chỉ dành cho Ngài mà thôi. Và tôi sẽ dạy cho người khác chân lý về Đức Chúa Trời.


MỘT LỜI CUỐI

Hãy nhớ đến luật sinh sôi nảy nở của nước Đức Chúa Trời. Đó là đến phiên bạn phải dạy cho người khác và dạy cho họ truyền đạt cho người khác nữa.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4786 guests and no members online

Your Language