Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 1 - Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời

Chương 1 - KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

A. QUYỂN SÁCH ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Lời Đức Chúa Trời là Thánh Kinh, là quyển sách đặc biệt của Đức Chúa Trời. Khác với những quyển sách khác, Thánh Kinh là một quyển sách siêu nhiên. Thánh Kinh được viết bởi những người khác nhau, họ đã viết bởi sự hà hơi của Đức Thánh Linh. «Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình» ‭‭2 Ti-mô-thê‬ ‭3:16‬.

caygaycuanguoichanbaychuong1 1210x908 

Thánh Kinh là quyển sách bán chạy nhất thế giới. Luôn luôn bán trội hơn bất kỳ quyển sách nào. Thánh Kinh được phiên dịch nhiều thứ tiếng hơn bất kỳ quyển sách nào trên thế giới. Nguyên thủy, Thánh Kinh được viết bằng ba thứ tiếng: Hy-Bá, Aram và Hi Lạp. Cuốn Kinh Thánh mà bạn đang có được phiên dịch bởi những con người tận hiến để bạn có thể có Lời, Ý tưởng và chương trình của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cũng là quyển sách cổ xưa nhất thế giới. Những phần cổ nhất của Kinh Thánh đã có cách đây gần 4.000 năm. Tuy nhiên hôm nay Kinh Thánh vẫn là quyển sách hợp thời nhất thế giới, vì trong đó chúng ta tìm thấy những câu giải đáp cho những vấn nạn lớn nhất của cuộc đời: “Tôi từ đâu đến?”, “Tại sao tôi hiện hữu ở đây?”, “Tôi sẽ đi về đâu?” Mặc dầu Thánh Kinh được hình thành từ sáu mươi sáu quyển sách nhỏ, Kinh Thánh vẫn chỉ có một đề tài chung: Kế hoạch yêu thương của Đức Chúa Trời nhằm giải cứu nhân loại. Ngay trang đầu của Kinh Thánh, bạn sẽ bắt gặp được mục lục của sáu mươi sáu sách trong đó.

Thánh Kinh được chia làm hai phần: *Cựu Ước, và *Tân Ước

Cựu Ước nói cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài trước khi Chúa Giêxu giáng sanh. Tân Ước cho chúng ta biết về sự giáng sinh của Chúa Giêxu, đời sống của Ngài, chức vụ của Ngài đối với sự chữa lành người bệnh, tha thứ cho tội nhân, sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự sống lại từ kẻ chết và sự thăng thiên của Ngài (trở về trời). Tân Ước cũng cho chúng ta biết sự nối tiếp chức vụ chữa lành và tha thứ của Chúa Giêxu qua những con người đã chứng kiến Ngài sau sự phục sinh. Những người đi theo sự dạy dỗ của Chúa làm những công việc lạ lùng y như Ngài đã phán họ sẽ làm. «Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.» ‭Giăng‬ ‭14:15‬. Sự dạy dỗ của những người đã thấy Chúa sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết được chứa đựng trong các thư tín. Những thư tín nầy được viết trong vòng 50 năm sau Chúa phục sinh và hình thành gần một nửa Tân Ước.

 B. NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

Mối liên hệ quan yếu nhất mà bạn có thể có trong đời sống là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự đọc Kinh Thánh sẽ dẫn bạn đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời, ý tưởng của Ngài, chương trình của Ngài và lời hứa của Ngài dành cho bạn như thế nào. Mục lục ở trước quyển Kinh Thánh sẽ giúp bạn tìm thấy số trang của phần Kinh Thánh mà bạn muốn nghiên cứu. Để giúp bạn tìm những phần đặc biệt của Kinh Thánh, các dịch giả đã tổ chức bản văn thành: *Các Sách *Các đoạn trong các Sách, và *Các câu trong các đoạn. Chẳng hạn bạn gặp một phần Kinh Thánh trưng dẫn “Sa 3:15”, có nghĩa là: *Sách ấy là Sáng thế ký, *Đoạn ba, và *Câu mười lăm.

 C. ĐÂY LÀ LỜI HỨA TUYỆT DIỆU NHẤT THẾ GIAN

”Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

 D. MỤC ĐÍCH CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

”...Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêxu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sữa trị, dạy người trong sự công bình” (II Timôthê 3:15, 16). “Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy sự vinh hiển mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhơn đức “Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời” (II Phierơ 1:3, 4)

 E. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SẢN SINH RA SỰ SỐNG

”...Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống” (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có”,“Vì Ngài phán thì việc liền có; Ngài biểu thì vật liền đứng vững bền” (Thi Thiên 33:6, 9) Cũng xem Hêbơrơ 11:13.

 F. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI GIỐNG NHƯ NƯỚC

1. Lời Chúa Tẩy Rửa

Hết thảy chúng ta bắt đầu đời sống trong vương quốc Đức Chúa Trời đều được “tẩy sạch” bởi lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (Gi ăng 15:3), cũng xem Êphêsô 5:25-27.

2. Lời Chúa Làm Cho Lòng Trong Sạch

Lời Chúa được trồng trong lòng chúng ta, giữ chúng ta tự do khỏi tội. “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo Lời Chúa... Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi đặng tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:9, 11).

 G. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI SỐNG

“Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các Đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (II Phierơ 1:19). 1. Lời Chúa Cho Chúng Ta Sự Hiểu Biết Trong Một Thế Giới Tối Tăm ”...Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch làm cho mắt sáng sủa” (Thi Thiên 19:8). ”Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi và là ánh sáng cho đường lối tôi... Sự giải bày lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (119:105, 130).

 H. LỜI CHÚA LÀ THỨC ĂN THUỘC LINH

“Đức Chúa Giêxu đáp: “Có lời chép rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Mathiơ 4:4).

1. Lời Chúa Tạo Sự Tăng Trưởng Thuộc Linh

“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như người thiêng liêng nhưng như người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng vì anh em không chịu nổi...” (1 Côrinhtô 3:1, 2) ”...Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phierơ 2:2).

Mục đích của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta được bày tỏ trong Êphêsô 4:12-15: ”...Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong ân điển, hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”.

 I. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ HẠT GIỐNG

Trong Luca 8:14, 15 Chúa Giêxu đã kể cho các môn đệ ẩn dụ về người gieo giống. Trong câu 11, Ngài phán: “Hạt giống là lời Đức Chúa Trời“ Ý muốn của Chúa cho đời sống chúng ta là sự kết quả (Thi Thiên 1:3) “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa.” (II Côrinhtô 9:10)

 J. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI GIỐNG NHƯ THANH GƯƠM

”Hãy cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Êphêsô 6:17) cũng xem Hêbơrơ 4:12. Hãy chú ý xem Đức Chúa Giêxu đã sử dụng ”gươm” để chống lại Satan trong sự cám dỗ tại đồng vắng (Luca 4:1-14).

 K. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI GIÚP CHÚNG TA CẦU NGUYỆN

”Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta và Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7). “Cầu xin mọi điều mình muốn” đúng theo nguyên văn có nghĩa là “cầu xin như một người có quyền, với thẩm quyền (để ra lệnh)”. Bấy giờ lời của sự sáng tạo đang ở trong MIỆNG CHÚNG TA!.

 L. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI MẠNH MẼ TRONG CHÚNG TA

“Vậy kẻ nào nghe và làm theo Lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan xây cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Mathiơ 7:24,25). Cũng xem các câu Mathiơ 7:26,27. Chúa Giêxu đã phán rằng người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá là một hình ảnh của những ai nghe Lời Chúa và vâng theo. Lời Chúa xây dựng những bê tông cốt sắt trong đời sống chúng ta hầu cho chúng ta sẽ đứng vững không hề hấn gì đối với những điều nghịch xảy đến với mình.

Chúa Giêxu đã phán rằng người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá là một hình ảnh của những ai nghe Lời Chúa và vâng theo. Lời Chúa xây dựng những bê tông cốt sắt trong đời sống chúng ta hầu cho chúng ta sẽ đứng vững không hề hấn gì đối với những điều nghịch xảy đến với mình.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9895 guests and no members online

Your Language