Print this page
Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 22:21

Mỹ Phương

Written by
(2 votes)

Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! [2 Cô-rinh-tô 9:15]

Read 689 times Last modified on Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 22:28
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]