I Các Vua

11CacVua1

Lời giới thiệu
Sách  Thứ Nhất về Các Vua  tiếp nối các sách  Sa-mu-ên  ghi lại lịch sử của chế độ quân chủ Y-sơ-ra-ên. Sách này có thể chia làm ba phần như sau: (1) Sự nối ngôi của Sa-lô-môn làm vua trên cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, và sự qua đời của vua Đa-vít. (2) Triều đại và những thành tựu của vua Sa-lô-môn, đặc biệt là công trình xây dựng đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. (3) Sự chia đôi đất nước: vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc và vương quốc Giu-đa phía nam; và lịch sử trị vì của các vua cho đến giữa thế kỷ IX TCN. Trong sách  I và II Các Vua  mỗi vị vua đều được xét dựa trên lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời; đồng thời đất nước có đạt được thành công thịnh vượng hay không cũng tùy thuộc vào yếu tố này; trái lại, sự bất tuân và thờ thần tượng sẽ dẫn đến thảm họa.
Các vua ở vương quốc phía bắc thì tất cả đều thất bại, trong khi các vua của vương quốc Giu-đa phía nam thì lẫn lộn, có vua thành công và có vua thất bại. Đặc điểm nổi bật trong sách  I Các Vua  là các nhà tiên tri, những phát ngôn nhân can đảm của Đức Chúa Trời, đã cảnh cáo dân chúng không được thờ thần tượng và bất vâng phục Chúa. Đặc biệt là chức vụ của tiên tri Ê-li và hành động chống lại các thầy tế lễ thần Ba-anh của ông (chương 18).
Bố cục
Phần cuối của triều đại vua Đa-vít (1:1 – 2:12)
Sa-lô-môn nối ngôi và củng cố vương quyền (2:13-46)
Triều đại của vua Sa-lô-môn (3:1 – 4:34)
Những năm đầu (3:1 – 4:34)
Sự xây cất Đền Thờ (5:1 – 8:66)
Những năm sau cùng (9:1 – 11:43)
Vương quốc bị phân chia (12:1 – 22:53)
Cuộc nổi loạn của các chi tộc phía bắc (12:1 – 14:20)
Các vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (14:21 – 16:34)
Tiên tri Ê-li (17:1 – 19:21)
Vua A-háp của Y-sơ-ra-ên (20:1 – 22:40)
Vua Giô-sa-phát của Giu-đa và vua A-cha-xia của Y-sơ-ra-ên (22:41-53)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
(2 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
www.quangharvest.com
Email: info@quangharvest.com

Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Please enable the javascript to submit this form