vizh-TWenfrdees

04.Đức Chúa Trời Tể Trị Hoàn Vũ

04.ĐỨC CHÚA TRỜI TỂ TRỊ HOÀN VŨ

   Chỉ một mình Đức Chúa Trời nắm tất cả uy quyền. Trong Đaniên 4:35 chúng ta thấy: ”Hết thảy dân cư trên đất đều cầm như là không có, Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa dân cư trên đất. Chẳng có ai cản tay Ngài mà hỏi rằng: Ngài làm chi vậy“. Satan chỉ là một loài thọ tạo, sự sống và quyền lực của nó tùy thuộc nơi Đấng tạo hóa, kẻ ác chẳng làm chi được nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó.

LamTheNaoDanhBaiSatan04

   Kinh thánh chép rằng: ”ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG MỌI SỰ THEO Ý MUỐN TỐT LÀNH CỦA NGÀI“ (Êphêsô 1:11). Trong sách Gióp chúng ta thấy rõ ràng là Satan có quyền trên từng chi tiết và trên từng con người. Đồng thời chúng ta cũng thấy ngay rằng nó không thể làm gì được nếu không được phép của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong việc thử thách Gióp, Satan không được phép vượt quá hạn định mà Đức Chúa Trời cho phép.

   Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thế giới này đang ở dưới sự quản trị của Satan (1Giăng 5:18). Lực lượng của Satan được mô tả là vua chúa của thế gian mờ tối nầy, nhưng nó không được phép cai trị vũ trụ. Nhưng đối với quyền năng bảo tồn của Đức Chúa Trời, thì Satan không thể nào cản trở được dù chỉ một phút.

   Nêhêmi 9:6 có chép: “ÔI CHỈ MỘT MÌNH CHÚA LÀ ĐỨC GIÊ HÔ VA CÓ MỘT KHÔNG HAI, CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN CÁC TỪNG TRỜI CÙNG TOÀN CƠ BINH CỦA NÓ, TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VẬT Ở TRÊN NÓ, BIỂN VÀ MUÔN VẬT Ở DƯỚI NÓ, CHÚA BẢO TỒN NHỮNG VẬT ẤY VÀ CƠ BINH CỦA CÁC TỪNG TRỜI ĐỀU THỜ LẠY CHÚA“.

   Satan đắc thắng con người tại vườn Ê đen, và nó được phép cai trị trên trái đất này kể từ ngày đó. Dầu vậy, nó cũng chỉ được phép cai trị trong một thời gian có hạn mà thôi. Thời kỳ phán xét của Satan gần đến, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị xiềng và bị quăng vào vực sâu không đáy. Cuối thời kỳ 1.000 năm trị vì của Đấng Christ, nó sẽ được thả ra ít lâu rồi nó lại bị quăng vào hồ lửa nơi dành riêng cho nó và các sứ giả của nó (Mathiơ 25:41; Khải huyền 20:10).

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form