Phục-truyền Luật-lệ Ký

05PhucTruyenLuatLeky
Lời giới thiệu
Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lại một loạt bài thuyết giảng của Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên tại Mô-áp, nơi họ dừng chân sau một cuộc hành trình dài trong hoang mạc và chuẩn bị tiến vào chiếm xứ Ca-na-an. Một số vấn đề quan trọng nhất được ghi lại trong sách như sau: (1) Môi-se nhắc lại những sự kiện trọng đại trong bốn mươi năm qua mà Chúa đã dẫn dắt họ qua nơi hoang mạc, và kêu gọi dân chúng vâng lời, trung tín với Chúa. (2) Môi-se nhắc lại Mười Điều Răn của Chúa và nhấn mạnh đến ý nghĩa của điều răn đầu tiên, kêu gọi dân chúng chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Sau đó, ông nhắc nhở họ về những luật lệ riêng biệt cho nếp sống của họ nơi Đất Hứa.
 
(3) Môi-se nhắc nhở dân chúng về ý nghĩa của giao ước thánh giữa họ với Chúa, và kêu gọi họ cam kết giữ bổn phận của mình. (4) Giô-suê được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo kế tiếp của tuyển dân Chúa. Sau khi đọc bài ca ngợi khen sự thành tín của Chúa và chúc phước cho các chi tộc của dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se qua đời tại Mô-áp, phía đông sông Giô-đanh. Chủ đề lớn của sách bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu và ban phước cho dân tộc mà Chúa đã lựa chọn và yêu thương; nên con dân Chúa cần ghi nhớ điều này, yêu thương và vâng phục Chúa, để họ có thể sống và tiếp tục nhận lãnh ơn phước của Chúa.
Câu Kinh Thánh chính yếu của sách được Chúa Jêsus gọi là điều răn vĩ đại nhất: “Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va là Đức Chúa Trời anh em” (6:4-6).
Bố cục
Bài thuyết giảng thứ nhất của Môi-se (1:1 – 4:49)
Bài thuyết giảng thứ nhì của Môi-se (5:1 – 26:19)
Mười Điều Răn (5:1 – 10:22)
Các luật lệ, quy tắc, và lời cảnh cáo (11:1 – 26:19)
Lời giáo huấn trước khi vào đất hứa (27:1 – 28:68)
Sự tái lập giao ước (29:1 – 30:20)
Lời cuối cùng của Môi-se (31:1 – 33:29)
Sự qua đời của Môi-se (34:1-12)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2846 guests and no members online

Your Language