Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

19.Sự Kiểm Soát Của Sa-tan

19.SỰ KIỂM SOÁT CỦA SA TAN

    Satan có thể kiểm soát hoặc chế ngự một Cơ Đốc Nhân đến mức độ nào? Để hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta xem thử Kinh Thánh nói gì về con người. Theo I Têsalônica 5:23, thì con người gồm có thân thể, linh hồn và tâm linh, con người là một tam vị nhất thể (trinity). Cũng nên nhớ lại hình ảnh của một đền thờ trong thời cựu ước, nó gồm có ba phần: Hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Trong I Côrinhtô 3:16, Thánh Linh dạy rằng: “ANH EM HÁ KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, VÀ THÁNH LINH NGÀI SỐNG TRONG ANH EM SAO?. Chữ “đền thờ” ở đây có nghĩa là nơi chí thánh, là chỗ thánh khiết nhất. Trong Tân ước có một chỗ khác, chữ “đền thờ” có nghĩa là toàn thể cái đền thờ.

LamTheNaoDanhBaiSatan19

    Theo câu Kinh Thánh nầy, Đức Thánh Linh cư ngụ trong tâm linh của Cơ Đốc Nhân. Không một con Quỷ nào có thể chiếm được phần này, vì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ lìa khỏi chỗ đó: ”TA SẼ CHẲNG LÌA NGƯƠI, CHẲNG BỎ NGƯƠI ĐÂU”. Như thế, đền thờ của người Do thái và Cơ Đốc Nhân có mối tương quan như sau: Nơi chí thánh tương đương với linh hồn, và hành lang tương đương với thân thể. Chúng ta cần đi xa hơn để hiểu rằng không phải đợi cho đến khi nơi chí thánh bị xâm phạm mới gọi là làm cho đền thờ bị ô uế. Trong thời gian Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên đất, người Giu đa đã đem bò, chim, bồ câu vào hành lang đền thờ và biến nơi ấy thành chỗ đổi bạc. Chúa Jêsus đuổi họ ra và nói rằng: ”ĐỪNG BIẾN NHÀ CHA TA THÀNH CHỖ BUÔN BÁN“. Họ đã làm ô uế toàn thể đền thờ bằng cách làm ô uế một phần của đền thờ. Đây là lý do vì sao mỗi phần trong một Cơ Đốc Nhân phải đầu phục Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi đọc Rôma 12:1 ”DO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, TÔI NÀI KHUYÊN ANH EM DÂNG THÂN THỂ MÌNH LÀM CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH, ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI, ẤY LÀ SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ CỦA ANH EM".

    Hoặc một chỗ khác: ”HÃY TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI BẰNG THÂN THỂ VÀ BẰNG TÂM LINH ANH EM, VÌ NÓ VỐN THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI“ (I Côrinhtô 6:20). Không những phần tâm linh, mà phần thân thể cũng phải hướng về Đức Chúa Trời nữa. Ngài muốn chiếm hữu chúng ta trọn vẹn linh hồn, thân thể và tâm linh, vì nếu một phần bị ô uế thì tất cả đều bị ô uế.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7950 guests and no members online

Your Language