Giê-rê-mi

24Gieremi

Lời giới thiệu
Tiên tri Giê-rê-mi sống vào khoảng nửa cuối của thế kỷ thứ bảy và nửa đầu của thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên. Trong suốt chức vụ lâu dài của ông, Giê-rê-mi đã cảnh cáo dân sự Chúa về những tai họa kinh khiếp sẽ xảy đến với đất nước vì tội lỗi và sự thờ hình tượng của họ. Ông vẫn còn sống để thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm với sự thất thủ của Giê-ru-sa-lem vào tay vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn, sự hủy phá thành và Đền Thờ, cùng việc lưu đày vua và dân chúng thuộc vương quốc Giu-đa qua Ba-by-lôn. Giê-rê-mi cũng nói tiên tri về cuộc hồi hương và sự khôi phục đất nước Y-sơ-ra-ên.
Sách  Giê-rê-mi  có thể được chia làm các phần như sau: (1) Giê-rê-mi được kêu gọi. (2) Sứ điệp của Chúa cho vương quốc Giu-đa và các vua trong thời gian trị vì của Giô-si-a, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin, và Sê-đê-kia. (3) Một số tư liệu từ hồi ký của Ba-rúc, thư ký của Giê-rê-mi, bao gồm những lời tiên tri khác và những biến cố quan trọng về cuộc đời của Giê-rê-mi. (4) Sứ điệp của Chúa cho các nước khác. (5) Bản phụ lục lịch sử ghi lại sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và cuộc lưu đày qua Ba-by-lôn.
Giê-rê-mi là một người nhiều tình cảm, hết lòng yêu mến dân tộc mình, và thật sự không muốn khi phải công bố hình phạt của Chúa trên họ. Trong nhiều phân đoạn, ông rao giảng với cảm xúc sâu đậm về những điều ông đã chịu đựng bởi vì Chúa kêu gọi ông làm tiên tri cho Ngài. Tuy nhiên, lời của Chúa như ngọn lửa trong lòng, ông không thể cưỡng lại được.
Lời vĩ đại nhất trong sách này hướng đến thời điểm xa hơn thời gian khó khăn của chính Giê-rê-mi khi sẽ có một giao ước mới, là giao ước con dân Chúa sẽ vâng giữ mà không cần ai nhắc nhở họ, bởi vì nó được viết trên tấm lòng của họ (31:31-34).
Bố cục
Lời kêu gọi Giê-rê-mi (1:1-19)
Các lời tiên tri trong thời gian trị vì của vua Giô-si-a, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin, và Sê-đê-kia (2:1 – 25:38)
Những biến cố trong cuộc đời Giê-rê-mi (26:1 – 51:64)
Lời tiên tri chống lại các nước (46:1 – 51:64)
Sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem (52:1-34)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2313 guests and no members online

Your Language