Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 Tôn Vinh /  admin /  04 Tháng 4 2020 /  30 views

Còn nếu dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống cùng nhau cầu nguyện.
Và nếu chúng trở lại kiếm mặt Ta, cùng xa lìa hết mọi điều ác gian. Thế Ta sẽ nghe họ từ chốn cao sẽ nhậm lời, và sẽ sẵn lòng thứ tha bao tội họ. Chính Ta tha thứ họ và cứu xứ khỏi tai họa. Phải! Ta sẽ cứu đất nước của người. II Sử-ký 7:14

Sống Hy Vọng TV
Còn Nếu Dân Gọi Bằng Danh Ta
Sáng tác: Graham Kendrick
Video Karaoke: Quang Harvest

Add Your Comments

Related Videos

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.