Print this page
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 14:43

Duy Nhất Giê-xu! - One Way

Written by
(2 votes)

Duy Nhất Giê-xu! - One Way 

(Joel Houston & Jonathon Douglass)
Video Karaoke: Quang Harvest
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
www.quangharvest.com

 

 

Lòng quyết hiến cuộc đời dâng Cha,
Trong Cha thoả mãn nhu cầu.
Chạy đến với Chúa, Chúa yêu hằng luôn đón chờ.
Tìm đến với Chúa khi đời thương đau,
Con khao khát Cha hơn mỗi nhu cầu,
Hạ mình trước Chúa - tất cả chúc tán Chúa.

Duy nhất Giê-xu!
Chúa chúng con thành tâm quyết sống cho duy Ngài.

Thật Cứu Chúa đang hiện nơi đây.
Luôn luôn trong mỗi nơi nào.
Cùng ân điển Chúa tuôn tràn đầy trên mỗi người.
Vì thật Chúa chẳng bao giờ đổi thay.
Hôm qua, hôm nay, cho đến muôn đời.
Từ đời đời đến đời đời, Ngài hiện hữu!

Duy nhất Giê-xu!
Chúa chúng con thành tâm quyết sống cho duy Ngài.

Ngài chính lối đi, chân lý, sống đời đời!
Ðời con sống chỉ bằng đức tin từ nơi Chúa!
Ðời con đây dâng chính Ngài.

Extra: Tải Sheet One Way (English)

Files:
(3 phiếu)
Ngày 09.06.2018
File Size 44.53 KB
Tải về 129

A): Tải Sheet Duy Nhất 01 (Vietnamese & English)

(3 phiếu)
Ngày 10.06.2018
File Size 312.83 KB
Tải về 137

B): Tải Sheet Duy Nhất 02 (Vietnamese & English)

(3 phiếu)
Ngày 10.06.2018
File Size 274.01 KB
Tải về 145

----------------------------------

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
www.quangharvest.com

Read 759 times Last modified on Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 22:40
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Media

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin www.quangharvest.com